Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa papieru kserograficznego A-4 dla Sądu Rejonowego Katowice - Zachód w Katowicach

Sąd Rejonowy Katowice-Zachód w Katowicach ogłasza przetarg

 • Adres: 40-078 Katowice, Plac Wolności 10
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 0-32 6047704 , fax. 0-32 6047713, 2072769
 • Data zamieszczenia: 2009-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Rejonowy Katowice-Zachód w Katowicach
  Plac Wolności 10 10
  40-078 Katowice, woj. śląskie
  tel. 0-32 6047704, fax. 0-32 6047713, 2072769
  REGON: 24059887900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.katowice-zachod.sr.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa papieru kserograficznego A-4 dla Sądu Rejonowego Katowice - Zachód w Katowicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i sukcesywnej dostawy papieru kserograficznego - format A-4 (210x297 mm) - 5000 ryz (ryza - 500 arkuszy). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 3 -Wymagania techniczne oraz wzorze umowy załączniku nr 4 stanowiących integralną część niniejszej SIWZ. Dostawa będzie odbywać się sukcesywnie wg potrzeb zamawiającego na podstawie zamówień cząstkowych. Zamówienie cząstkowe należy zrealizować w terminie do 14 od dnia otrzymania zamówienia cząstkowego. Miejsce dostawy: Katowice ul. Warszawska 45-47. Zamawiający wymaga aby Wykonawca wskazał w ofercie te części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom (załącznik nr 5 do SIWZ). Wymagania zamawiającego odnoszące się do przedmiotu zamówienia: a) Wykonawca udzieli zamawiającemu rocznej gwarancji na dostarczony papier. Okres gwarancji liczony jest od daty odbioru papieru przez Zamawiającego b) Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą próbki zaoferowanego przez Wykonawcę papieru: - 1 ryza oferowanego papieru kserograficznego A-4 w jednostkowym opakowaniu fabrycznym, c) Zamawiający na podstawie złożonych próbek oceni, czy zaoferowany asortyment spełnia wymagania techniczne określone w załączniku nr 3 do SIWZ dotyczące: - dla papieru kserograficznego A-4 - oznaczenia fabrycznych opakowań producenta każdej ryzy (500 arkuszy) następującymi informacjami: nazwą handlową papieru, symbolem produktu, ilością arkuszy, gramaturą, do jakiego zadruku jest przeznaczony. Zaleca się, aby próbka stanowiąca załącznik do oferty została oznaczona nazwą Wykonawcy oraz sformułowaniem: próbka zaoferowanego papieru - załącznik do oferty w postępowaniu na dostawę papieru kserograficznego A-4. Zalecane jest także podanie znaku sprawy: OG - 25 - P - 6/2009. Zamawiający zwróci wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek - przesłany faksem (zgodnie ze sposobem porozumiewania się określonym w rozdziale VII pkt 1 SIWZ), złożone przez nich próbki - zgodnie z art. 97 ust. 2 ustawy. Próbka złożona przez Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zaliczona zostanie na poczet pierwszej dostawy zgodnie z umową. d) Na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy, w celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą oryginału wypełnionego i podpisanego przez Wykonawcę formularza - Wymagania techniczne , lub oryginału podpisanego przez Wykonawcę formularza w innej formie o treści odpowiadającej treści załącznika nr 3 do SIWZ, oraz próbki papieru, a także dokumentu potwierdzającego, iż oferowany przedmiot dostawy spełnia wymagania techniczne wskazane w załączniku nr 3 do SIWZ. Dokumentem może być np. certyfikat(y), opis właściwości technicznych papieru pochodzący od producenta lub informacja wygenerowana elektronicznie z oficjalnego portalu lub strony producenta (w tym przypadku wymaga się co najmniej podpisu wykonawcy pod dokumentem, potwierdzającego aktualność danych w nim zawartych).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 301976442
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Wykonawca musi spełniać warunki udziału w postępowaniu określone w niniejszej SIWZ oraz w art. 22 ustawy PZP, tj. posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia oraz nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy PZP. 2. Wykonawca musi przedstawić w formularzu ofertowym ryczałtową cenę ofertową za wykonanie przedmiotu zamówienia. 3. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ i jej załącznikach. 4. Wykonawca musi zapewnić dostawę produktów objętych zamówieniem cząstkowym w terminie do 14 dni od otrzymania zamówienia cząstkowego. 5. W przypadku, gdy wykonawca zapowiada zatrudnienie podwykonawców do oferty musi być załączony wykaz z zakresem powierzonych im zadań (części zamówienia) (załącznik nr 5 do SIWZ), przy czym niedopuszczalnym jest podzlecanie prac przez podwykonawców kolejnym podwykonawcom. 6. Wykonawca musi zagwarantować co najmniej 12 miesięczny okres gwarancji na dostarczony papier. 6. Wykonawca musi dołączyć do oferty wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz załączniki wskazane w SIWZ. 7. Ocena spełnienia powyższych warunków będzie dokonywana metodą 0 - 1, tj. spełnia lub nie spełnia, w oparciu o dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty. Wykonawcy nie spełniający powyższych warunków zostaną przez zamawiającego wykluczeni z niniejszego postępowania lub ich oferty zostaną odrzucone.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu art. 22 ust. 1 ustawy - załącznik nr 2 do SIWZ. Oryginał oświadczenia musi być podpisany przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument musi być złożony w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania z dopiskiem za zgodność z oryginałem. 3. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; Dokument musi być złożony w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania z dopiskiem za zgodność z oryginałem. 4. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy zawierający oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu opisanych w Rozdziale V SIWZ, a nie wyszczególnionych w Rozdziale VI SIWZ. 5. Formularz wymagania techniczne - załącznik nr 3 do SIWZ 6. Dokument potwierdzający, iż oferowany przedmiot dostawy spełnia wymagania techniczne wskazane w załączniku nr 3 do SIWZ. Dokumentem może być np. certyfikat(y), opis właściwości technicznych papieru pochodzący od producenta lub informacja wygenerowana elektronicznie z oficjalnego portalu lub strony producenta (w tym przypadku wymaga się co najmniej podpisu wykonawcy pod dokumentem, potwierdzającego aktualność danych w nim zawartych).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.katowice-zachod.sr.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach