Przetargi.pl
Jednorazowa dostawa papieru kserograficznego i do drukowania Miasta Jastrzębie-Zdrój w roku 2016

Miasto Jastrzębie Zdrój ogłasza przetarg

 • Adres: 44-335 Jastrzębie-Zdrój, Al. Józefa Piłsudskiego 60
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 0-32 47 85 133 , fax. 0-32 47 85 350
 • Data zamieszczenia: 2016-03-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Jastrzębie Zdrój
  Al. Józefa Piłsudskiego 60 60
  44-335 Jastrzębie-Zdrój, woj. śląskie
  tel. 0-32 47 85 133, fax. 0-32 47 85 350
  REGON: 00052368900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.jastrzebie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Jednorazowa dostawa papieru kserograficznego i do drukowania Miasta Jastrzębie-Zdrój w roku 2016
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa fabrycznie nowego papieru kserograficznego i do drukowania w roku 2016 dla Urzędu Miasta oraz jednostek organizacyjnych Miasta. Zamawiający przewiduje zakup powyższego papieru w następujących ilościach: 1. Papier kserograficzny - max. ryz: 1 277 ; opakowań po 250 szt.: 159 ; opakowań po 100 szt.: 144; 2. Papier do drukowania - max. opakowań po 250 szt.: 16 3. Papier fotograficzny - max. 1 opakowanie w ilości 25 sztuk W załączniku nr 2 do niniejszej specyfikacji, tj. wytycznych dotyczących rodzajów papierów kserograficznych i do drukowania, określono kryteria mogące wskazywać na produkty konkretnych producentów. Wszystkie te wskazania należy rozumieć w ramach niniejszego postępowania jak i w procesie realizacji jako przykładowe. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne tj. o podobnych parametrach, nie gorszych od przedstawionych w dokumentacji przetargowej. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 301976442
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin wykonania Zamówienia dla pozycji załącznika A do SIWZ
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.jastrzebie.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach