Przetargi.pl
Dostosowania budynku Internatu ZPSP w Kielcach do wymogów ochrony przeciwpożarowej

Zespół Państwowych Szkół Plastycznych ogłasza przetarg

 • Adres: 25-314 Kielce, ul. Radiowa 3
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 3449065 , fax. 041 3446804
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Państwowych Szkół Plastycznych
  ul. Radiowa 3 3
  25-314 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 3449065, fax. 041 3446804
  REGON: 00125096300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.plastyk.kielce.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Zespół Szkół

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostosowania budynku Internatu ZPSP w Kielcach do wymogów ochrony przeciwpożarowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część I - roboty budowlane - roboty rozbiórkowe, - wykopy pod fundamenty schodów zewnętrznych, - konstrukcja monolityczna betonowa schodów zewnętrznych z balustradami,- roboty murowe, - montaż stolarki okienno - drzwiowej, w tym drzwi p.poż i ok
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie ma
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1.posiadają uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej będącej przedmiotem zamówienia; 2.posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonywania zamówienia; 3.znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca składając ofertę winien do niej załączyć: a aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, określające uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej w przedmiocie objętym zamówieniem, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. b. aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; c. aktualne zaświadczenie z właściwego urzędu podatkowego, potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert d. oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeni z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie przepisów określonych w art. 24 ust. 1 pkt. 1-10 oraz ust. 2 pkt. 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych; e/. oświadczenie o przyjęciu bez zastrzeżeń warunków udziału w postępowaniu, 2.Dokumenty, o których mowa w pkt. 1 a, b i c powinny zostać złożone w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę /osoby/ upoważnioną do reprezentowania wykonawcy zgodnie z wpisem do właściwego rejestru lub zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.plastyk.kielce.pl

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach