Przetargi.pl
Dostawa produktów leczniczych

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 27-600 Sandomierz, ul. Schinzla 13
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 015 8323001 do 5, 8330566 , fax. 015 8323575
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
  ul. Schinzla 13 13
  27-600 Sandomierz, woj. świętokrzyskie
  tel. 015 8323001 do 5, 8330566, fax. 015 8323575
  REGON: 00030238500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sand.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa produktów leczniczych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów leczniczych: 1.Epoetyna beta - Pakiet nr I, 2.Voriconazole - Pakiet nr II, 3.Drotrekogin alfa- Pakiet nr III, 4.Enoxaparinum natricum - Pakiet nr IV, 5.Klopidogrel - Pakiet nr V, 6.Leki różn
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 336211000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium dla całego zamówienia wynosi 6.650,00 zł słownie sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych. Wysokość wadium dla poszczególnych pakietów określona jest w załączniku nr 1 do SIWZ.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: - spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, tj.: 1)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 3)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamó-wienia; 4)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia - złożą oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ. - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych i złożą oświadczenie zgodne z załącznikiem nr 4 do SIWZ. Ocena spełniania warunków nastąpi na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów i oświadczeń. Nie spełnienie warunków udziału w postępowaniu w przypadku nie załączenia lub nie uzupełnienia wymaganych dokumentów i oświadczeń skutkować będzie wykluczeniem z postępowania.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Celem potwierdzenia spełnienia warunków stawianych Wykonawcom przez Zamawiającego oraz celem uznania formalnej poprawności oferta musi zawierać następujące dokumenty: 1)formularz ofertowy zgodny z załączonym drukiem stanowiącym zał. nr 2 do SIWZ, 2)formularz cenowy sporządzony w formie tabeli odrębnie dla każdego pakietu, uwzględniający nazwę oferowanego asortymentu, ilość, ceną jednostkową netto i brutto, podatek VAT, wartość netto, brutto i wartość podatku VAT, jak również wytwórcę oferowanego asortymentu i numer katalogowy, 3)oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zgodne z załączonym formularzem stanowiącym zał. nr 3 do SIWZ, 4)oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zgodne z załączonym formularzem stanowiącym zał. nr 4 do SIWZ, 5)aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 6)zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenia na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 7)polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, ważny na dzień otwarcia ofert, 8)parafowany projekt umowy, 9)w przypadku nie podpisania oferty przez osobę uprawnioną do reprezentacji podmiotu pełnomocnictwo, 10)koncesje, zezwolenia lub licencje jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania w celu podjęcia działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem, w przypadku braku obowiązku posiadania - oświadczenie, 11)oświadczenie o posiadaniu przez Wykonawcę świadectwa rejestracji na oferowany asortyment, które to świadectwo rejestracji zostanie przedłożone Zamawiającemu na każde jego żądanie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sand.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach