Przetargi.pl
Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla jednostek Policji woj. świętokrzyskiego; postępowanie nr 23/PN/2009

Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach ogłasza przetarg

 • Adres: 25-372 Kielce, ul. Seminaryjska 12
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 3492930 , fax. 041 3492935
 • Data zamieszczenia: 2009-04-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach
  ul. Seminaryjska 12 12
  25-372 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 3492930, fax. 041 3492935
  REGON: 29072786900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.swietokrzyska.policja.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla jednostek Policji woj. świętokrzyskiego; postępowanie nr 23/PN/2009
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia stanowi świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej polegających na zapewnieniu stałego dostępu do publicznej sieci telefonicznej dla użytkowników telefonów stacjonarnych w obiektach KWP i KMP Kielce, KPP, KP woj. świ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 642110008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1/posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2/posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, w tym:wykonali ,a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonali usługi, w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 2 usługi odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, każda o wartość brutto co najmniej 250 000,00 PLN;Za usługi odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia Zamawiający uzna świadczenie usług telekomunikacyjnych z zakresu telefonii stacjonarnej dla podmiotów gospodarczych , 3/znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4/nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający dokona oceny spełnienia wymaganych warunków na podstawie załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń w formule spełnia - nie spełnia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1/aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2/zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych, wydanego na podstawie art. 11 w zw. z art. 10 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U. nr 171 poz. 1800 z późn. zm.), 3/wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonanych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie. Wśród wykazanych usług muszą być co najmniej 2 usługi każda o wartość brutto co najmniej 250 000,00- PLN, 4/podpisane oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych i spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. (Załącznik Nr 3 do SIWZ), 5/aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1, pkt. 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert, 6/aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. (dotyczy podmiotów zbiorowych w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2002r. Nr 197, poz. 1661 z późn. zm.), 7/Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć, najpóźniej w dniu podpisania umowy:- regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych,- cennik usług dodatkowych,- wykaz numerów telefonów oraz osób uprawnionych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu umowy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.przetarg.swietokrzyska.policja.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach