Przetargi.pl
Przebudowa ul. Sosnowej na odcinku od ul. Zwycięzców do posesji nr 7 w Skarżysku-Kamiennej

Gmina Miasto Skarżysko-Kamienna ogłasza przetarg

 • Adres: 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Sikorskiego 18
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 2520100 , fax. 041 2520200
 • Data zamieszczenia: 2009-04-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Skarżysko-Kamienna
  ul. Sikorskiego 18 18
  26-110 Skarżysko-Kamienna, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 2520100, fax. 041 2520200
  REGON: 29100987000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.skarzysko.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa ul. Sosnowej na odcinku od ul. Zwycięzców do posesji nr 7 w Skarżysku-Kamiennej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ul. Sosnowej na odcinku od ul. Zwycięzców do posesji nr 7 w Skarżysku-Kamiennej obejmująca wykonanie: a) w zakresie robót drogowych: - nawierzchni ulicy szerokości 6,0 m o nawie
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331402
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 tj.: 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia , a zwłaszcza aby wykazali,że : a. wykonali co najmniej dwie roboty budowlane w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia tj. roboty budowlane w zakresie budowy, przebudowy lub remontu drogi wraz z kanalizacją deszczową z podaniem ich wartości nie mniejszej niż 300.000,00 zł. brutto każda , daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonana należycie; b. dysponują lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia tj.: wskażą kierowników budowy posiadających uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane w specjalności: - drogowej , - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych , - instalacyjnej w zakresie sieci , instalacji i urządzeń elektrycznych i elektoenergetycznych . i złożą odpowiednie dokumenty potwierdzające ww. uprawnienia zawodowe oraz dokumenty potwierdzające ich przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego. 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia , 4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, jeżeli wykonawca złoży wraz z ofertą wszystkie dokumenty wskazane w pkt. 6 wykazujące spełnienie wymagań tam wskazanych. Brak załączenia przez wykonawcę któregokolwiek z dokumentów zostanie uznane przez zamawiającego, jako niespełnienie warunku, co będzie skutkować wykluczeniem wykonawcy z postępowania, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Pzp. 2. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy przed upływem terminu składania ofert nie złożą wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów lub którzy nie złożą pełnomocnictw albo którzy złożą wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy złożą wadliwe pełnomocnictwa, do złożenia tych oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw w wyznaczonym terminie. 3. Zamawiający zaniecha wzywania wykonawcy do uzupełnień, o których mowa w ust. 2, jeżeli mimo ich złożenia oferta wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu albo konieczne będzie unieważnienie postępowania. 4. Oświadczenia i dokumenty składane na wezwanie zamawiającego muszą potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie póżniej niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. ( art. 26 ust. 3 Pzp ). 5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia ( art. 23 ust. 1 ustawy Pzp ). Za podmioty występujące wspólnie uważa się również spółki cywilne oraz konsorcja. W tym przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika ( art. 23 ust. 2 ustawy Pzp ).Wykonawcy występujący wspólnie każdy oddzielnie, nie mogą podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Pzp, a także muszą spełniać wymogi, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp. 6. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą, zgodnie z art. 24 ust. 4 Pzp. 7. Zamawiający oceni spełnienie warunków wg formuły spełnia lub nie spełnia na podstawie załączonych do oferty dokumentów , o których mowa w pkt. 6.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający dokona oceny spełnienia w/w warunków na podstawie dokumentów, oświadczeń i wykazów złożonych wraz z ofertą wykonania. Do oferty wykonania należy załączyć dokumenty wymienione w pkt. 6.2. 2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wraz z ofertą wykonania / zał. Nr 2 / lub oferta samodzielnie sporządzona przez Wykonawcę zgodnie z w/w załącznikiem oraz wypełnionymi kosztorysami ofertowymi wg branż Wykonawca składa: W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Pzp, Zamawiający żąda załączenia do oferty: a. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę . W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie ww. dokument musi być złożony przez każdego Wykonawcę. b. oświadczenie, że Wykonawca spełnia wymagania określone w art 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. i nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - wypełniony druk oświadczenia zał. nr 3 lub oświadczenie Wykonawcy sporządzone wg ww. wzoru Wymagana forma dokumentu - oryginał. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie ww. oświadczenie musi być złożone przez każdego Wykonawcę. W celu potwierdzenia warunku posiadania przez wykonawcę potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiający żąda: a. wykazu (wypełniony zał. Nr 5 - druk wykazu robót budowlanych lub wykaz sporządzony zgodnie z tym załącznikiem ) potwierdzającego wykonanie co najmniej dwie roboty budowlane w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadającą swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia tj roboty budowlane w zakresie budowy, przebudowy lub remontu drogi wraz z kanalizacją deszczową z podaniem ich wartości nie mniejszej niż 300.000,00 zł. brutto każda , daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie. Wymagana forma dokumentu (wykazu) - oryginał Pozostałe dokumenty wymienione w tym podpunkcie: oryginał lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie ww. dokumenty mogą być składane łącznie. b. wypełniony zał. Nr 6 - druk wykazu osób /potencjał kadrowy/ lub wykaz sporządzony zgodnie z tym załącznikiem, potwierdzający, że Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia , które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia , wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia ,a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, tj.: wskażą kierowników budowy posiadających uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane w specjalności: - drogowej , - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych , - instalacyjnej w zakresie sieci , instalacji i urządzeń elektrycznych i elektoenergetycznych .. i złożą odpowiednie dokumenty potwierdzające ww. uprawnienia zawodowe oraz dokumenty potwierdzające ich przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego. Wymagana forma wykazu - oryginał. Pozostałe dokumenty wymienione w tym podpunkcie: oryginał lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie ww. dokumenty mogą być składane łącznie. 4. Pełnomocnictwo określające jego zakres w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza. 5. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia. Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza. 6. Dokumenty wymagane od wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: a) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 6 ppkt 2a) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. b) Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa powyżej, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokument winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.umskarzysko.bip.doc.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach