Przetargi.pl
Remont drogi powiatowej nr 0561 T (15857) Mirzec (Ogrody) - Poddąbrowa - Tychów Stary - dr. woj. nr 744

Zarząd Dróg Powiatowych w Starachowicach ogłasza przetarg

 • Adres: 27-200 Starachowice, ul. Ostrowiecka 15
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. (041) 273 19 72-73 , fax. (041) 273 19 74
 • Data zamieszczenia: 2009-04-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Starachowicach
  ul. Ostrowiecka 15 15
  27-200 Starachowice, woj. świętokrzyskie
  tel. (041) 273 19 72-73, fax. (041) 273 19 74
  REGON: 29101963700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdp-starachowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont drogi powiatowej nr 0561 T (15857) Mirzec (Ogrody) - Poddąbrowa - Tychów Stary - dr. woj. nr 744
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Remont drogi na długości 665 mb W zakres prac wchodzi: - odtworzenie podbudowy z kruszywa łamanego - 3.272 m2 - remont podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej Ruch KR2 - 3.139 m2 - odtworzenie nawierzchni z mieszanki mineralno - warstwa ścieralna
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331237
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W przetargu wymagane jest wniesienie wadium w wysokości - 8.000,00 zł słownie złotych: osiem tysięcy 00/100.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O zamówienie publiczne mogą ubiegać się wykonawcy którzy: 1.posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 2.nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zmówienia publicznego z uwagi na okoliczności wskazane przepisami art.24 ust.1 i 2. ustawy Pzp. 3. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, oraz znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia : a) Doświadczenie - rozumiane jako zrealizowane (zakończone i odebrane) w ciągu ostatnich 5 lat a jeśli okres działalności jest krótszy - w tym okresie) przed dniem wszczęcia postępowania minimum jedno zamówienie odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia , tj: roboty budowlane polegające na remoncie, przebudowie ,rozbudowie, itp. drogi publicznej - w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca z 1985r (tekst jednolity - Dz.U. 115, poz.19 z 2007r ) o wartości minimum 500.000,00 zł potwierdzone dokumentami że zamówienie to zostało wykonane należycie. b) Potencjał kadrowy - Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował osobami posiadającymi doświadczenie i kwalifikacje odpowiednie do stanowisk jakie zostaną im powierzone Wymagania: Kierownik robót musi posiadać uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami budowlanymi , specjalność drogowa lub konstrukcyjno- budowlane bez ograniczeń w zakresie dróg wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz przynależeć do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. (ustawa z dnia 07.lipca 1994r. - Prawo budowlane Dz. U. 207 z roku 2003, poz. 216 - tekst jednolity z póź. zmianami.) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia mogą wykazać, że łącznie spełniają warunki określone w punkcie 3 Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu poprzez zastosowanie kryterium spełnia / nie spełnia na podstawie analizy informacji zawartych w dokumentach złożonych przez Wykonawcę
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1 aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej. wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert 2 oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art.22 ust. 1 ustawy Pzp. 3 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenie , że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu do składania ofert 4 aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne , lub zaświadczenie , że uzyskał przewidziane prawem zwolnieni, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu do składania ofert 5 aktualną informację z Krajowego Rejestru karnego w zakresie określonym w art. 24.ust.1 pkt. 4-8 ustawy Pzp. (informacja dotycząca osób) wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert 6 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym art.24 ust, 1 pkt. 9 Pzp. (informacja dotycząca podmiotów zbiorowych) wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert 7. Wykaz wykonanych zamówień (roboty budowlane polegające na remoncie, przebudowie ,rozbudowie, itp. drogi publicznej w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie - wraz z dokumentami potwierdzającymi , że roboty te zostały wykonane należycie 8. Wykaz osób którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności - Jeżeli w powyższym wykazie Wykonawca wykazał osoby, którymi będzie dysponował , do wykazu należy dołączyć pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób. Do wykazu należy dołączyć wymagane uprawnienia oraz dokument potwierdzający przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej , zamiast dokumentów wymienionych w pkt. 1, 3., 4, 6 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że: - nie otwarto jego licytacji ani nie ogłoszono upadłości, - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, -nie zlega z uiszczeniem podatków opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty, , lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Dokument 5 - składa zaświadczenie właściwego organu sadowego lub administracyjnego kraju pochodzenie albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą Jeżeli w kraju pochodzenie osoby lub kraju , w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania , nie wydaje się dokumentów o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sadowym, administracyjnym lub organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju , w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Wszystkie dokumenty winny być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty wymienione w pkt. 1 do 6 muszą być złożone przez każdego z Wykonawców , natomiast pozostałe dokumenty winni przedłożyć Wykonawcy tak, aby łącznie spełnić warunki udziału w postępowaniu. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wini ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia. Do oferty należy załączyć pełnomocnictwo , ewentualnie umowę o współdziałaniu , z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdp-starachowice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach