Przetargi.pl
Budowa drogi leśnej nr 16 w Leśnictwie Skałecznica

Nadleśnictwo Ostrowiec Świętokrzyski ogłasza przetarg

 • Adres: 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, Sudół 216
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 2653149 , fax. 041 2651429
 • Data zamieszczenia: 2013-07-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Ostrowiec Świętokrzyski
  Sudół 216 216
  27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 2653149, fax. 041 2651429
  REGON: 29002003500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.radom.lasy.gov.pl/ostrowiec
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa drogi leśnej nr 16 w Leśnictwie Skałecznica
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje: -budowa drogi o nawierzchni tłuczniowej, szerokość korony 5,0 m, szerokość jezdni 3,50 m, długość 3 849,80 m mijanki szer. 3,0 m dł. 23 m + skosy składnice szer. 21 m i dł. 50 m rowy trapezowe szer. dna 0,4 m przepusty rurowe fi 50 i 60 cm, dł. 7,0 i 8 ,0 m zjazdy o szer. drogi i promieniach wyokrąglających od 11 m. Budowę drogi leśnej należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, kosztorysem ofertowym, zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami bhp i p.poż. a w szczególności techniczno-budowlanymi, normami oraz zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru. Wszystkie użyte do realizacji materiały muszą być pełnowartościowe oraz posiadać wymagane stosownymi przepisami aktualne świadectwa jakości, świadectwa dopuszczenia, atesty, certyfikaty, znaki bezpieczeństwa i odpowiadać wymogom, jakie nakładają na nie odpowiednie Polskie Normy przenoszące normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy. Zamawiający dopuszcza dokumenty równoważne pod warunkiem zagwarantowania nie gorszych parametrów, właściwości i jakości niż wskazane w przedmiocie zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wskazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi, roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Wykonawca może dokonać wizji lokalnej na terenie budowy oraz zdobyć wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Trasę projektowanej drogi zgodnie z dokumentacją wyznaczy uprawniony geodeta na koszt Wykonawcy. Wykonawca wykona geodezyjne wyznaczenie obiektu na gruncie oraz dostarczy Zamawiającemu wymagane atesty wraz inwentaryzacją powykonawczą z potwierdzeniem jej złożenia w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Św. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: dokumentacja techniczna oraz przedmiar robót - załącznik nr 3 i 4 szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - załącznik nr 5.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331237
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 50 000,- zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy zł) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust.5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z póź. zm.). Wadium wnoszone w pieniądzu wpłacić należy przelewem na rachunek bankowy: PKO BP S.A. w Ostrowcu Św. Nr: 43102026740000210200366146 Za prawidłowy termin wniesienia wadium w formie pieniężnej uznaje się datę wpływu na konto Zamawiającego i uznania rachunku Zamawiającego. Z dopiskiem na blankiecie przelewu - /Budowa drogi leśnej nr 16 w Leśnictwie Skałecznica/. Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć w formie oryginału do oferty. Z treści poręczenia (gwarancji) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np.: złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji powinno wynikać nieodwołalne i bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania z ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4 a oraz ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 11.3 Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 11.4. Wykonawca który nie wniesie wadium zostanie wykluczony z postępowania a jego oferta uznana za odrzuconą. 11.5. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 11.6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 11.7. 11.6.1. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 11.6.2. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11.7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawa zamówień publicznych, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawa zamówień publicznych, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 11.7.1. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2)nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.radom.lasy.gov.pl/ostrowiec
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach