Przetargi.pl
Utworzenie nowej rekreacyjno - historyczno - przyrodniczej ścieżki rowerowej

Stowarzyszenie "Brzegi nad Nidą" ogłasza przetarg

 • Adres: 28-305 Sobków, Brzegi 51
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 600968874
 • Data zamieszczenia: 2013-07-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Stowarzyszenie "Brzegi nad Nidą"
  Brzegi 51 51
  28-305 Sobków, woj. świętokrzyskie
  tel. 600968874
  REGON: 26058990700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.mgsobkow.info zakładka Brzegi nad Nidą
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Stowarzyszenie Brzegi nad Nidą

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utworzenie nowej rekreacyjno - historyczno - przyrodniczej ścieżki rowerowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Utworzenie nowej rekreacyjno - historyczno - przyrodniczej ścieżki rowerowej. 2. Zamówienie w zakresie - Utworzenie nowej rekreacyjno - historyczno - przyrodniczej ścieżki rowerowej - współfinansowane jest z EFR w ramach Środka 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa w ramach operacji polegającej na wzmocnieniu konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa objętego osią priorytetową 4. Program Operacyjny :Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013. 3. Zakres rzeczowy obejmuje: 3.1 Zadanie nr 1. 3.1.1. Budowa ścieżki rowerowej od Choin do Leśnictwa Bizorenda. Zakres robót obejmuje budowę odcinka drogi o nawierzchni tłuczniowej od Choin do skrzyżowania z drogą do leśniczówki (200m) za drogą do leśniczówki 50 m o szerokości 2,5 m. Grubość konstrukcji pasa jezdnego 25 cm. Na odcinku od skrzyżowania z drogą do leśniczówki do skrzyżowania przy składnicy drewna przewidziano uzupełnienia nawierzchni odcinkami o różnej grubości i szerokości uzupełnianej nawierzchni w zależności od potrzeby uzyskania właściwego komfortu jazdy. Skrzyżowanie przy składnicy drewna zostanie przebudowane. Przewidziano pasy jezdne szerokości 3,0 m i pogrubionej konstrukcji drogi do 32 cm. Uwzględniając wyloty trzech dróg, będzie miało kształt trójkąta. Dodatkowo nawierzchnia każdego wylotu będzie utwardzona materiałem kamiennym na odcinku 10 m, celem wyrównania i poprawy nośności nawierzchni. 3.1.2. Budowa ścieżki rowerowej od msc Bizorenda w kierunku młyna. Długość budowanego odcinka wyniesie 300 m. Charakteryzuje się on trudnymi warunkami gruntowymi. Zastosowano więc dodatkowo warstwę odcinającą z piasku o grubości 20 cm. Zasadnicza grubość nawierzchni kamiennej wynosi 27 cm. Szerokość nawierzchni 2,5 m. W miejscu gdzie ciek wodny przecina drogę będzie wstawiony przepust oraz udrożniony rów. 3.1.3. Przygotowanie terenu pod miejsce biwakowe na działce nr ew. 257 w msc Żerniki. Zakres robót obejmuje wyrównanie terenu pod miejsce biwakowe. Grubość konstrukcji nawierzchni miejsca biwakowego wyniesie 23 cm. Przewidywana jest możliwość wjazdu samochodów osobowych. Celem polepszenia wartości rekreacyjnych wykonana będzie powierzchni pokrytej piaskiem o grubości warstwy wynoszącej 20 cm po zagęszczeniu. 3.2. Zadanie nr 2. Zakup i montaż 5 zestawów altan. Na zestaw składa się: dwie ławy, jeden stół, jedno zadaszenie, jeden kosz na śmieci i jeden stojak na 5 rowerów. Wymagania Zamawiającego przedstawiono w załączniku nr 13 do SIWZ. 3.3. Zadanie nr 3. Zakup rowerów - 21 sztuk, według ilości w poszczególnych rodzajach i parametrach podanych w załączniku nr 14 do SIWZ. Z dostawą do Zamawiającego. 3.4. Zadanie nr 4. 3.4.1. Zakup i montaż tablic informacyjnych - 21 sztuk według parametrów podanych w załączniku nr 15 do SIWZ. 3.4.2. Zakup ulotek informacyjnych w ilości 500 sztuk, według opisu zawartego w załączniku nr 16 do SIWZ. Z dostawą do Zamawiającego. 3.5. Wszelkie prace budowlane lub inne czynności nie opisane w niniejszym rozdziale a niezbędne do właściwego i kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia należy uwzględnić w kalkulacji kosztów. 4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 5. Zakres formalno prawny: 5.1. Szczegółowy zakres robót oraz warunki ich realizacji zawierają: a) wzór umowy - stanowiący Załącznik nr 8 do SIWZ, b) przekroje normalne dróg - stanowiące Załączniki nr 11 do SIWZ, c) przedmiar robót - stanowiący Załącznik nr12 do SIWZ d) przekroje normalne, przedmiar robót, opis elementów zamówienia do zakupu są dokumentami niezbędnymi do sporządzenia kosztorysu ofertowego i określenia wynagrodzenia ryczałtowego za wykonanie zadania. Cena ryczałtowa określona w ofercie ma uwzględniać w kalkulacji kosztów wszystkie elementy niezbędne do wykonania całości przedmiotu zamówienia. 5.2. Wszelkie wymienione w dokumentacji, w załącznikach do SIWZ i przedmiarze robót urządzenia i materiały mają na celu określenie wymaganych minimalnych parametrów, co oznacza, że dopuszcza się materiały innych producentów pod warunkiem spełnienia parametrów technicznych określonych poprzez materiały wymienione z nazwy. 5.3. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu badania modułu odkształcenia wykonanej nawierzchni wraz z oświadczeniem kierownika budowy, że odpowiada on właściwym normom. 5.4. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu na piśmie lub drogą elektroniczną, do odbioru częściowego, poszczególne warstwy drogi po zagęszczeniu. 5.5. Po stronie Wykonawcy leży uzyskanie zgody na zajęcie pasa drogowego od Nadleśnictwa Jędrzejów i Gminy Sobków na czas prowadzonych robót. Wykonawca ponosi wszelkie opłaty z tego tytułu. 5.6. Wykonawca we własnym zakresie zabezpieczy organizację ruchu na odcinku prowadzonych robót w uzgodnieniu z mieszkańcami celem zapewnienia bezpieczeństwa i przejezdności o każdej porze. 5.7. W ofercie należy przewidzieć koszt robót przygotowawczych (np. zabezpieczenie placu budowy, ustawienie obiektów i urządzeń niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, zabezpieczenie istniejących obiektów przed uszkodzeniami), których nie zawierają przedmiary robót, a które wykonawca wykonuje we własnym zakresie bez dodatkowego wynagrodzenia. Dla potrzeb realizacji zamówienia, Wykonawca zabezpiecza we własnym zakresie dostawę energii elektrycznej oraz inne potrzebne media. 5.8. Roboty należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną oraz wszelką dostępną wiedzą w tym zakresie. 5.9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu robót budowlanych. 5.10. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy zawartej w wyniku postępowania w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku opisanym w Rozdziale V. SIWZ oraz w umowie § 7 i § 8. 5.11. W przypadku nie dotrzymania terminu zakończenia inwestycji i utraty dotacji przez Zamawiającego, Wykonawca zwróci wysokość utraconej dotacji. Zadanie pn. Utworzenie nowej rekreacyjno - historyczno - przyrodniczej ścieżki rowerowej - współfinansowane jest z EFR w ramach Środka 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452330009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Wykonawca przystępujący do postępowania jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: a) Zadanie nr 1: 2.000,00 zł. b) Dla każdego z Zadań 2 ÷ 4 po 500 zł. 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wniesione: a).w pieniądzu, b).w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c). w gwarancjach bankowych, d). w gwarancjach ubezpieczeniowych, e). w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz.275 ze zm.). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego w Banku PKO BR S.A.. nr: 90 1020 2629 0000 9202 0259 5320 z adnotacją: Utworzenie nowej rekreacyjno - historyczno - przyrodniczej ścieżki rowerowej - Zadanie nr ...... 5. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 6. Zamawiający zwróci również wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 7. Wniosek o zwrot wadium musi być podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3 Prawo Zamówień Publicznych, nie złożył dokumentów lub oświadczeń o których mowa w art.25 ust.1, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. 9. Wykonawca traci wadium na rzecz zamawiającego wraz z odsetkami w przypadku: a). odmowy podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b). nie wniesienia wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c). braku możliwości zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 10. Zwrot oraz zatrzymanie wadium następuje na zasadach określonych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wadium musi być zabezpieczone na okres 30 dni, licząc od daty składania ofert - termin związania ofertą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.mgsobkow.info zakładka Brzegi nad Nidą
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach