Przetargi.pl
Wybudowanie 25 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Końskie

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Końskich sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 26-200 Końskie, Modliszewice, ul. Piotrkowska 2E
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 0-41 372 34 96 , fax. 0-41 372 28 18
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Końskich sp. z o.o.
  Modliszewice, ul. Piotrkowska 2E 2E
  26-200 Końskie, woj. świętokrzyskie
  tel. 0-41 372 34 96, fax. 0-41 372 28 18
  REGON: 26020773900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zwik-konskie.com
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Spółka z o.o.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wybudowanie 25 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Końskie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem niniejszego zmówienia jest budowa 25 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Bedlenko, Bedlno, Czysta, Pomorzany, Przybyszowy, Grabków, Sworzyce, Poraj, Wąsosz Nowiny, Wąsosz Przymiarki, Wąsosz Zarowie, Radomek, Gabrielnia, Niebo w ramach operacji realizowanej na podstawie umowy o przyznanie pomocy Nr 00065-6921-UM1300050/09, Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Wykaz przydomowych oczyszczalni ścieków stanowi załącznik Nr 7 do SIWZ Zakres rzeczowy obejmuje budowę przydomowych oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym, obejmujący w szczególności: a) pisemnego uzgodnienia lokalizacji systemów oczyszczania ze wszystkimi przyszłymi Użytkownikami, b) wykonania robót budowlanych zgodnie z projektami technicznymi z użyciem materiałów posiadających odpowiednie atesty i certyfikaty zgodności c) uzyskania niezbędnych uzgodnień, decyzji i pozwoleń organów administracji publicznej, d) przeprowadzenia instruktażu dla użytkowników końcowych w zakresie eksploatacji, e) przygotowania instrukcji konserwacji dla Zamawiającego f) przedłożenia na dzień odbioru końcowego inwestycji aprobat, atestów, certyfikatów, deklaracji zgodności na wybudowane instalacje, g) wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej h) wykonanie kosztorysów powykonawczych metodą kalkulacji szczegółowej indywidualnie dla każdej oczyszczalni i) prowadzenia dokumentacji zdjęciowej cyfrowej (zgranej na płytę CD ) przed i po zrealizowaniu budowy każdej przydomowej oczyszczalni ścieków. Szczegółowy zakres, sposoby wykonania robót i usług objętych zamówieniem przedstawiają dane zawarte w projekcie technicznym, przedmiarach robót oraz specyfikacjach wykonania i odbioru robót - stanowiących integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Autor projektu: PROENCO Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Sp. z o.o. ul. Warszawska 30/10, 25-312 Kielce tel./fax (041)341 50 27 UWAGA! Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji robót. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić system wielozmianowy, jeżeli będzie taka konieczność, celem dotrzymania terminu wykonania zadania. Materiały stosowane przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu umowy powinny być fabrycznie nowe i odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu, stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane, oraz jakościowym i gatunkowym wymaganiom określonym w Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452521274
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zwik-konskie.com
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach