Przetargi.pl
Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Opatów ul. Kadłubka od km 0+000 do km 0+132 o dl. 132 mb

Gmina Opatów ogłasza przetarg

 • Adres: 27-500 Opatów, Plac Obrońców Pokoju 34
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Opatów
  Plac Obrońców Pokoju 34 34
  27-500 Opatów, woj. świętokrzyskie
  REGON: 83040984400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.umopatow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Opatów ul. Kadłubka od km 0+000 do km 0+132 o dl. 132 mb
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest projektowana konstrukcja drogi : -wyrównanie podbudowy kruszywem łamanym naturalnym grubości średnio 15cm o ciągłym uziarnieniu 0-63, w ilości 93,00m3 ,wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm, powierzchnia 620,00m2, wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm, powierzchnia 620,00m2 wykonanie chodników o powierzchni 211m2 wraz z ułożeniem krawężników i obrzeży regulacja studzienek kanalizacji sanitarnej, deszczowej i teletechnicznej - szt. 15 Szczegółowy zakres robót zawiera przedmiar robót i uproszczona dokumentacja techniczna.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452333208
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.umopatow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach