Przetargi.pl
Część 1 Przebudowy drogi powiatowej Nr 0480 T Fałków - Studzieniec - Budy - gr. gm. Fałków - ( dr pow. Nr 30422 ) w km 0+010 - 0+860 na długości 850mb Część 2 Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0391 T Wyszyna Rudzka - Maleniec - gr. woj. świętokrzyskiego - (Grębenice) Część 3 Przebudowy drogi powiatowej nr 0418T Koliszowy - Głupiów - Bedlno - Kopaniny - Trzemoszna - Radomek w km 0+800- 1+100 dł. 300 mb Część 4 Przebudowy drogi powiatowej Nr 0399 T Pilczyca - Słupia - Czerwona Wola - Hucisko w km 4+244 - 5+174 dł. 930 mb

Powiat Konecki ogłasza przetarg

 • Adres: 26-200 Końskie, ul. Staszica 2
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 0-41 372 41 34 , fax. 0-41 372 83 20
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Konecki
  ul. Staszica 2 2
  26-200 Końskie, woj. świętokrzyskie
  tel. 0-41 372 41 34, fax. 0-41 372 83 20
  REGON: 29100938900000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Część 1 Przebudowy drogi powiatowej Nr 0480 T Fałków - Studzieniec - Budy - gr. gm. Fałków - ( dr pow. Nr 30422 ) w km 0+010 - 0+860 na długości 850mb Część 2 Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0391 T Wyszyna Rudzka - Maleniec - gr. woj. świętokrzyskiego - (Grębenice) Część 3 Przebudowy drogi powiatowej nr 0418T Koliszowy - Głupiów - Bedlno - Kopaniny - Trzemoszna - Radomek w km 0+800- 1+100 dł. 300 mb Część 4 Przebudowy drogi powiatowej Nr 0399 T Pilczyca - Słupia - Czerwona Wola - Hucisko w km 4+244 - 5+174 dł. 930 mb
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg powiatowych na czterech odcinkach Każda z Części stanowi odrębne postępowanie . Część 1 Przebudowy drogi powiatowej Nr 0480 T Fałków - Studzieniec - Budy - gr. gm. Fałków - ( dr pow. Nr 30422 ) w km 0+010 - 0+860 na długości 850mb Część 2 Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0391 T Wyszyna Rudzka - Maleniec - gr. woj. świętokrzyskiego - (Grębenice) Część 3 Przebudowy drogi powiatowej nr 0418T Koliszowy - Głupiów - Bedlno - Kopaniny - Trzemoszna - Radomek w km 0+800- 1+100 dł. 300 mb Część 4 Przebudowy drogi powiatowej Nr 0399 T Pilczyca - Słupia - Czerwona Wola - Hucisko w km 4+244 - 5+174 dł. 930 mb 2. Zakres robót do wykonania - w oparciu o sporządzone przez Zamawiającego przedmiary robót, obejmuję: - roboty rozbiórkowe, - roboty ziemne, - roboty drogowe, - chodniki, - pobocza, rowy odwadniające, - regulacja studni kanalizacyjnych i zaworów wodociągowych 3. Wykonawca robót zobowiązany będzie do : - protokolarnego przejęcia od zamawiającego odcinka drogi, na którym realizowane będą roboty - z chwilą jego przekazania Wykonawca przejmuje odpowiedzialność za plac budowy, - bezpiecznego prowadzenia - wymagania określone w załączniku Nr 1 do SIWZ -Warunki prowadzenia robót w pasie drogowym, - realizowania robót zgodnie z założoną technologią przy zastosowaniu materiałów, wyrobów, prefabrykatów, urządzeń dopuszczonych do wbudowania przy realizacji robót objętych zamówieniem . Warunki wykonania i odbioru robót określone są w załączonych do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - szczegółowych specyfikacjach technicznych stanowiących załącznik nr 6 do SIWZ . 4. Roboty prowadzone będą bez wstrzymywania ruchu lokalnego - przy wyłączeniu z ruchu połowy jezdni, przy uwzględnieniu Warunków prowadzenia robót w pasie drogowym określonych w załączniku Nr 1 do SIWZ. Wykopy przewidziane do wykonania będą wykonywane przy użyciu koparek - ziemia z wykopów do wywozu. W czasie prowadzenia robót zwrócić uwagę na urządzenia obce umieszczone w pasie drogi - w obrębie których roboty ziemne wykonać należy ręcznie. Prace w pobliżu urządzeń obcych umieszczonych w pasie drogowym należy zgłosić właścicielowi urządzenia. 5. Każdy z Wykonawców winien odwiedzić miejsce robót celem sprawdzenia warunków placu budowy oraz warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu oraz celem uzyskania jakichkolwiek dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszty odwiedzania miejsca budowy poniesie Wykonawca. 6. Jeżeli w SIWZ lub załącznikach została wskazana nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itp. Zamawiający wymaga aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane w dokumentacji technicznej. Dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych lub systemów odniesienia o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy pzp. 7.Wykonawca w składanej ofercie zobowiązany jest wykazać rodzaj i zakres robót jakie zamierza wykonać przy udziale podwykonawcy. Podwykonawcy nie mogą być podzlecone roboty nawierzchniowe z masy mineralno - bitumicznej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332207
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający odstępuje od obowiązku wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.konecki.wrota-swietokrzyskie/web/guest/zdp
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach