Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej ul. Mickiewicza nr 316010T na odcinku od km 0+005 do km 0+500

Gmina Chmielnik ogłasza przetarg

 • Adres: 26-020 Chmielnik, Plac Kościuszki 7
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 41 3543273 , fax. 41 3543273
 • Data zamieszczenia: 2016-07-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Chmielnik
  Plac Kościuszki 7 7
  26-020 Chmielnik, woj. świętokrzyskie
  tel. 41 3543273, fax. 41 3543273
  REGON: 29100974500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.chmielnik.com
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej ul. Mickiewicza nr 316010T na odcinku od km 0+005 do km 0+500
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej ul. Mickiewicza nr 316010T na odcinku od km 0+005 do km 0+500 o łącznej długości 495 mb. Lokalizacja drogi: dz. nr ew. 551/2, obręb Chmielnik. Przebudowa konstrukcji nawierzchni polegać będzie na odtworzeniu zniszczonej nawierzchni w dotychczasowym miejscu z uwzględnieniem konieczności wykonania następujących prac: - wyrównanie podbudowy z tłucznia kamiennego; - wykonanie warstwy asfaltowej wyrównawczej; - położenie warstwy asfaltowej ścieralnej; - ścięcie, uzupełnienie i utwardzenie poboczy Szczegółowy zakres koniecznych do wykonania prac zawiera dokumentacja projektowa, pomocniczy przedmiar robót oraz STWiOR stanowiące Załącznik nr 11 do SIWZ. 2) Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania w przypadku przekroczenia budżetu przeznaczonego na sfinansowanie. 3). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 11 do SIWZ - Dokumentacja projektowa, przedmiar robót i STWiOR 4). Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu drogowego i pieszego poprzez właściwe oznakowanie i zabezpieczenie robót prowadzonych w pasie drogowym. Warunkiem prowadzenia robót jest posiadanie przez Wykonawcę opracowanego własnym staraniem i na własny koszt, uzgodnionego przez Zamawiającego projektu oznakowania i organizacji ruchu na czas robót. 5). Wykonawca przyjmuje do wykonania pełny zakres robót, w tym wszelkie prace pomocnicze i montażowe wymagane do przebudowy drogi gminnej w stanie gotowym do użytkowania ( podana cena ofertowa zawierać będzie również wartość tych czynności). Zamawiający wymaga, aby wszystkie dostarczane materiały budowlane były nowe i nieużywane, wolne od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych oraz posiadały certyfikaty i atesty wymagane obowiązującymi przepisami prawa. Kosztorys ofertowy należy sporządzić na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz pozostałych załączników opisujących przedmiot zamówienia. 3. Dodatkowe wymagania: 3.1. Zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej terenu objętego niniejszym zamówieniem, celem sprawdzenia miejsca robót oraz warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia. W związku z powyższym wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszt wizji lokalnej ponosi Wykonawca. 3.2 Wykonawca na własny koszt zobowiązany jest po zrealizowaniu przedmiotu zamówienia wykonać badania mieszanki mineralno - bitumicznej ( przynajmniej jedna próbka ) i wyniki przedstawić Zamawiającemu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332207
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres udzielonej gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.chmielnik.com
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach