Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej nr 397024 T ul. Słonecznej we Włoszczowie.

Gmina Włoszczowa ogłasza przetarg

 • Adres: 29-100 Włoszczowa, ul. Partyzantów 14
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 3942669 w. 104 , fax. 041 3942339
 • Data zamieszczenia: 2016-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Włoszczowa
  ul. Partyzantów 14 14
  29-100 Włoszczowa, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 3942669 w. 104, fax. 041 3942339
  REGON: 29100992300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gmina-wloszczowa.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej nr 397024 T ul. Słonecznej we Włoszczowie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Długość remontowanego odcinka dróg wynosi 87 mb. - zgodnie z przedmiarem robót załączonym do S.I.W.Z. Roboty budowlane obejmować będą : a/ rozebranie istniejącego chodnika, b/ wykonanie podbudowy pod nawierzchnię drogi, zjazdów na posesje, chodniki, miejsca postojowe, położenie nakładki z mieszanki mineralno- bitumicznej gr. 4 + 4 cm. c/ budowa 2 szt. przykanalików kanalizacji deszczowej o łącznej dł. 16 mb., d/ wykonanie chodnika na pow. 460 m2 w tym zabudowanie obrzeża na dł. 98 mb. i krawężnika 20x30x100 cm na długości 112 mb. e/ regulacja wysokościowa studzienek - 1szt., f/ oznakowanie poziome i pionowe dróg zgodnie z organizacją ruchu, g/ likwidacja kolizji linii energetycznej i telekomunikacyjnej: poprzez przestawienie 1 słupa energetycznego kompletnego z oprawami oświetleniowymi oraz wymiana linii energetycznej . Szczegółowy opis robót budowlanych zawiera: a/ przedmiar robót, b/ specyfikacja wykonania i odbioru robót stanowiące załącznik do S.I.W.Z.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332207
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: wymagane wadium w kwocie 1000,00 zł.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin wykonania zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.eobip.wloszczowa.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach