Przetargi.pl
Przebudowa drogi powiatowej nr 0523 T Krzyż - Mikołajów - Bogoryja - Stropieszyn - Krzczonów - Gościniec od km 3+220 do km 5+280

Zarząd Powiatu Kazimierskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 28-500 Kazimierza Wielka, ul. Tadeusza Kościuszki 12
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 3502300, 3502321 , fax. 041 3502313
 • Data zamieszczenia: 2016-07-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Powiatu Kazimierskiego
  ul. Tadeusza Kościuszki 12 12
  28-500 Kazimierza Wielka, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 3502300, 3502321, fax. 041 3502313
  REGON: 29100945500000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi powiatowej nr 0523 T Krzyż - Mikołajów - Bogoryja - Stropieszyn - Krzczonów - Gościniec od km 3+220 do km 5+280
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres powyższych robót obejmuje: Przebudowę drogi powiatowej nr 0523 T Krzyż - Mikołajów - Bogoryja - Stropieszyn - Krzczonów - Gościniec od km 3+220 do km 5+280 1. Roboty przygotowawcze - Przestawienie istniejących wiat przystankowych o konstrukcji stalowej wraz z zamocowaniem do podłoża- szt. 2 - Przebrukowanie istniejących zjazdów z kostki, betonu do wymaganej niwelety - szt. 4 - Rozebranie istniejących przelotowych części przepustów pod zjazdami i skrzyżowaniami wraz z dostarczeniem materiału do PZD Kazimierza W.- m 50 -Frezowanie nawierzchni bitumicznej o śr grub. 5 cm z wywozem materiału z rozbiórki na PZD w Karzimierzy W. - m2 715,60 2. Odwodnienie - Wykonanie obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych dla przepustu fi 60 w km 4+100 beton C 25/30 oraz przebudowa 1 ścianki fi 80 w km 4+931 SP - m3 3,32 - Wykonanie przebudowy przepustu fi 60 cm wraz z wykonaniem kompletu robót rozbiórkowych i odtworzeniem ist. nawierzchni w km 4+100 - m 10,00 3. Podbudowy - Wykonanie koryta pod poszerzenia gr.40cm wraz z zagęszczeniem i dostosowaniem do wymaganej nośności wraz z wyrównaniem i odcięciem krawędzi - m2 2424,00 - Wykonanie stabilizacji z mieszanki stab. cementem C1,5/2,0 na poszerzeniach gr po zagęszczeniu 15cm - m2 2424,00 - Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0-31,5mm na poszerzeniach gr. warstwy po zagęszczeniu 26cm - m2 2424,00 4. Nawierzchnie - Wykonanie warstwy profilująco -wiążącej z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 w ilości 125kg/m2 - t 1588,45 - Wykonanie nawierzchni tłuczniowej (0-31,5mm) gr.15cm na zjazdach - m2 1039,50 - Ułożenie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S wraz z dostarczeniem masy z miejsca wytworzenia gr. warstwy po zageszczeniu 4cm - m2 12707,60 5. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - Uzupełnienie poboczy mieszanką kamienia łamanego 0-31,5mm na szer.0,75m gr. 10cm. wraz z zagęszczeniem - m3 257,40 - Oczyszczenie rowów z namułu z wyprofilowaniem skarp rowu - m 3084,00 - Mechaniczne profilowanie poboczy i skarp - m2 2680,00 - Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur betonowych średnicy 50 cm wraz z wykonaniem ławy z kruszywa łamanego 0-16mm gr.15cm szer.40cm - m 231,00 -Oczyszczenie przepustów z namułu średnicy 50 cm km 5+147, 5+164 SL - m 12,00 - Oczyszczenie przepustów o śr. 0.8 m z namułu skrzyżowanie w km 4+522SL , 4+965SL i SP - m 35,00
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332207
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: oferowany okres gwarancji i rękojmi
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiat.kazimierzaw.pl,
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach