Przetargi.pl
Przebudowa ul. Chabrowej w km 0+000 do km 0+520 na działkach 839/34, 839/26, 839/20, 839/20, 839/15 w miejscowości Dyminy.

Urząd Gminy w Morawicy/Gmina Morawica ogłasza przetarg

 • Adres: 26-026 Morawica, ul. Spacerowa 7
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 3114691
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy w Morawicy/Gmina Morawica
  ul. Spacerowa 7 7
  26-026 Morawica, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 3114691
  REGON: 00055068600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.morawica.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa ul. Chabrowej w km 0+000 do km 0+520 na działkach 839/34, 839/26, 839/20, 839/20, 839/15 w miejscowości Dyminy.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na : Przebudowie ul. Chabrowej w km 0+000 do km 0+520 na działkach nr 839/34, 839/26, 839/20, 839/15 w miejscowości Dyminy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332207
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium w kwocie 10000 PLN

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres udzielonej gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.morawica.eobip.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach