Przetargi.pl
Budowa parkingu przy ul. Ś. Rocha w Wąchocku

Gmina Wąchock ogłasza przetarg

 • Adres: 27-215 Wąchock, ul. Wielkowiejska 1
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 27 36 130 , fax. 041 27 36 159
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wąchock
  ul. Wielkowiejska 1 1
  27-215 Wąchock, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 27 36 130, fax. 041 27 36 159
  REGON: 00054872600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://gmina.wachock.sisco.info.
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa parkingu przy ul. Ś. Rocha w Wąchocku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest Budowa parkingu przy ul. Ś. Rocha w Wąchocku Zestawienie powierzchni : Powierzchnia miejsc parkingowych - 525 m2, Powierzchnia dróg manewrowych - 768 m2, Powierzchnia terenów zielonych - 87 m2, Konstrukcja nawierzchni : a) nawierzchnia dróg manewrowych - ulepszone podłoże stabilizowane cementem (Rm = 1,5 - 2,5 MPa) - 20 cm - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - 20 cm - podsypka cementowo-piaskowa - 5 cm - kostka brukowa betonowa (koloru czerwonego) - 8 cm b) nawierzchnia miejsc parkingowych - ulepszone podłoże stabilizowane cementem (Rm = 1,5 - 2,5 MPa) - 20 cm - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - 20 cm - podsypka piaskowa - 5 cm - płyta betonowa ekologiczna (ażurowa) koloru szarego - 10 cm Roboty ziemne : Objętość wykopów - 690 m3, Objętość nasypów - 6 m3 Roboty ziemne w pobliżu urządzeń podziemnych z zachowaniem szczególnej ostrożności. Grubość płyt betonowych ekologicznych, rodzaj oraz grubość podsypki pod płyty betonowe ekologiczne, kostkę brukową betonową oraz kostkę kamienną granitową należy przyjąć wg. zapisów z przedmiaru robót. 2. Szczegółowy zakres określony jest w przedmiarze robót który należy rozpatrywać łącznie z projektem budowlanym i specyfikacjami technicznymi. 3. Wykonawca zapewnienie na swój koszt pełną obsługę geodezyjną (bieżącą i powykonawczą) niezbędną do zrealizowania zamówienia. 4. Wykonawca winien zapoznać się z terenem budowy i dokumentacją projektową oraz wnieść uwagi w terminie zgodnym z art. 38 ust. 1 ustawy pzp. 5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną i finansową za zniszczenie własności prywatnej, samorządowej i państwowej podczas realizacji przedmiotu zamówienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 6000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Nr 85852300040000003920000006 Bank Spółdzielczy w Wąchocku, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy zgodnie z art. 45 ust. 7 ustawy - Prawo zamówień publicznych, wpłacić wyłącznie przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego, w takim terminie aby najpóźniej przed upływem terminu składania ofert, określonym w niniejszej specyfikacji, środki finansowe z tytułu wadium znajdowały się na wskazanym rachunku Zamawiającego, a potwierdzoną kserokopię dowodu wpłaty załączyć do oferty. Zamawiający stwierdzi wniesienie wadium na podstawie informacji banku prowadzącego ww. rachunek. 4. Wadium wniesione w pozostałych formach należy dołączyć do oferty w formie oryginału. 5. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 6. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa stanowiąca formę wniesienia wadium, winna spełniać co najmniej następujące wymogi: a) ustalać beneficjenta gwarancji tj. Gminę Wąchock b) określać kwotę gwarantowaną w złotych ustaloną w specyfikacji c) określać termin ważności d) określać przedmiot gwarancji zgodnie ze specyfikacją e) być gwarancją nie odwoływalną, bezwarunkową, płatną na każde żądanie. Z treści gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej powinno wynikać uprawnienie Zamawiającego do zatrzymania wadium jeżeli wystąpią przesłanki opisane w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy - Prawo zamówień publicznych, w szczególności uprawnienie Zamawiającego do zatrzymania wadium wraz z odsetkami jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy - Pzp, nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 wymienionej wyżej ustawy, lub pełnomocnictw. 7. Do wadium wniesionego w formie poręczenia wymagania opisane w pkt 6 stosuje się odpowiednio. 8. Zwrot wadium lub jego zatrzymanie nastąpi na zasadach określonych w art. 46 ustawy - Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://gmina.wachock.sisco.info.
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach