Przetargi.pl
Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników i członków rodzin pracowników Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze, Czarniecka Góra 43, 26-220 Stąporków NA OKRES OD 2013-08-01 do 2016-07-31 tj. 36 miesięcy

Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze ogłasza przetarg

 • Adres: 26-220 Stąporków, Czarniecka Góra 43
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 3741163 , fax. 041 3741162
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze
  Czarniecka Góra 43 43
  26-220 Stąporków, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 3741163, fax. 041 3741162
  REGON: 00368977500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rehabilitacjascr.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników i członków rodzin pracowników Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze, Czarniecka Góra 43, 26-220 Stąporków NA OKRES OD 2013-08-01 do 2016-07-31 tj. 36 miesięcy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem Zamówienia jest usługa polegająca na grupowym ubezpieczeniu na życie pracowników Zamawiającego oraz członków ich rodzin. Szczegółowy Opis przedmiotu Zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1, Zał. nr 1A, 1B do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 665100008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 36 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: -

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Wysokość świadczeń
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rehabilitacjascr.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach