Przetargi.pl
Remont drogi gminnej Nr 319007 T Kranów - Słopiec na dł. 0,5 km

Gmina Daleszyce ogłasza przetarg

 • Adres: 26-021 Daleszyce, pl. Staszica 9
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 0-41 3171693 , fax. 0-41 3171693
 • Data zamieszczenia: 2013-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Daleszyce
  pl. Staszica 9 9
  26-021 Daleszyce, woj. świętokrzyskie
  tel. 0-41 3171693, fax. 0-41 3171693
  REGON: 29101004000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.daleszyce.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont drogi gminnej Nr 319007 T Kranów - Słopiec na dł. 0,5 km
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Mechaniczna ścinka poboczy śr. gr. 10 cm. Transport gruntu do 1 km.- 500 m2. PODBUDOWA I NAWIERZCHNIA Wykonanie podbudowy w technologii MMCE gr. 18 cm - 2100 m2. Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego w ilości 50 kg/m2- 102,5 Mg. Nawierzchnie z betonu asfaltowego gr. 4 cm dla ruchu KR -1/2- 2000m2. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Przebudowa hydrantów do wody - 2 szt. Rozebranie przepustu z rury stalowej o śr. 30 cm - 7,0 mb, Odbudowa konstrukcji jezdni : - warstwa odsączająca gr. 25 cm - podbudowa z betonu C8/10 gr 18 cm - 7,0 m2, Ułożenie korytek ściekowych prefabrykowanych na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10 cm - 145 mb, Umocnienie skarp i dna rowu płytami ażurowymi na podsypce cem-pias. z wypełnieniem wolnych przestrzeni humusem i posianie trawą - 116 m2, Umocnienie rowu elementami prefabrykowanymi na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10 cm / z pokrywą/ - 356 m. Wykonanie zjazdów z rur o śr. 40 cm na podbudowie z tłucznia gr. 15 cm - 45 m, Ścianki czołowe prefabrykowane/ skrzdydełka/ dla przepustu o śr. 40 cm - 18 szt. Rozbiórka i ponowne ułożenie kostki brukowej gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10 cm - 21 m2, Wycinka drzew o śr. 40 i 80 cm z karczowaniem pni - szt. 2. Utwardzenie poboczy materiałem 0-31,5 mm gr. 6 cm i szer. 0,5m - 500 m2.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452333208
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.daleszyce.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach