Przetargi.pl
Modernizacja infrastruktury światłowodowej w relacjach węzeł MSK KIELMAN al.Tysiąclecia P.P. 5 - miasteczko akademickie PŚK - UJK ul. Świętokrzyska (opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlano-instalacyjnych, na zasadzie zaprojektuj i zbuduj, obejmujących remont kabli światłowodowych w relacji PŚk - Domy Studenckie/CLTM - UJK, ul. Świętokrzyska 15 i budowę nowego przyłącza do budynku Kieleckiego Centrum Biznesu przy al. Solidarności 34)

Politechnika Świętokrzyska ogłasza przetarg

 • Adres: 25-314 Kielce, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 3424150 , fax. 041 3443874,041 3424140
 • Data zamieszczenia: 2013-07-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Świętokrzyska
  Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7 7
  25-314 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 3424150, fax. 041 3443874,041 3424140
  REGON: 00000169500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tu.kielce.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja infrastruktury światłowodowej w relacjach węzeł MSK KIELMAN al.Tysiąclecia P.P. 5 - miasteczko akademickie PŚK - UJK ul. Świętokrzyska (opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlano-instalacyjnych, na zasadzie zaprojektuj i zbuduj, obejmujących remont kabli światłowodowych w relacji PŚk - Domy Studenckie/CLTM - UJK, ul. Świętokrzyska 15 i budowę nowego przyłącza do budynku Kieleckiego Centrum Biznesu przy al. Solidarności 34)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlano-instalacyjnych, na zasadzie zaprojektuj i zbuduj, obejmujących remont kabli światłowodowych w relacji PŚk - Domy Studenckie/CLTM - UJK, ul. Świętokrzyska 15 i budowę nowego przyłącza do budynku Kieleckiego Centrum Biznesu przy al. Solidarności 34. Zamówienie obejmuje projektowanie i wykonanie robót budowlano-instalacyjnych i remontowych w zakresie określonym w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, załącznik nr 1 do SIWZ, w tym opracowanie projektu techniczno-wykonawczego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452316001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wpłatę wadium:1 000 zł. (słownie jeden tysiąc złotych ) Potwierdzoną za zgodność kopię dowodu wpłaty wadium należy dołączyć do oferty.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Warunki gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.tu.kielce.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach