Przetargi.pl
Dostawa podnośnika hydraulicznego

Muzeum Wsi Kieleckiej ogłasza przetarg

 • Adres: 25-025 Kielce, ul. Jana Pawła II 6
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 3449297 , fax. 041 3445008
 • Data zamieszczenia: 2009-04-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Muzeum Wsi Kieleckiej
  ul. Jana Pawła II 6 6
  25-025 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 3449297, fax. 041 3445008
  REGON: 00065978500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mwk.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Muzeum

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa podnośnika hydraulicznego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa podnośnika hydraulicznego , fabrycznie nowego,z możliwością serwisowania w okolicach Kielc
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 424132006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie wymagane
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1). nie są wykluczeni z postępowania na podstawie zaistnienia przesłanek wykluczenia z postępowania, określonych w art. 24 Prawa zamówień publicznych, 2). spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 Prawa zamówień publicznych, tzn.: a). posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, b). posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, c). znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 3). spełniają następujące warunki szczegółowe: a).posiadają punkt serwisowy w woj,Świętokrzyskim ( w okolicach Kielc ) Sposób oceny spełniania warunków: Ocena spełniania warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w pkt 7 SIWZ, dołączonych do oferty. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń w sposób jednoznaczny musi wynikać, iż Wykonawca spełnia wymienione warunki. Uzupełnienie wymaganych dokumentów będzie możliwe po upływie terminu składania ofert, chyba że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentów złożonych przez Wykonawcę na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający może wezwać wykonawców w określonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1). zezwolenie lub licencja, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem, 2). oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 Prawa zamówień publicznych - wzór oświadczenia stanowi integralną część wzoru formularza ofertowego, 3). aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 4). oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie zaistnienia przesłanek wykluczenia z postępowania, określonych w art. 24 Prawa zamówień publicznych - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ, 5). aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-9 Prawa zamówień publicznych (odrębnie dla każdej z okoliczności), wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 6). pełnomocnictwo do podpisania oferty i załączników, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo podpisane przez uprawnionych przedstawicieli pozostałych Wykonawców, upoważniające jednego z Wykonawców do reprezentowania pozostałych, 7).Oświadczenie o możliwości serwisowania sprzętu w okolicach Kielc 8).Oświadczenie , że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 9).Oświadczenie , że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny i osoby zdolne i do wykonania zamówienia,

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mwk.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach