Przetargi.pl
dostawa sprzętu informatycznego

Bałtycki Teatr Dramatyczny im. Juliusza Słowackiego w Koszalinie ogłasza przetarg

 • Adres: 75-729 Koszalin, ul. Heleny Modrzejewskiej 12
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 094 3465402 , fax. 094 3462650
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Bałtycki Teatr Dramatyczny im. Juliusza Słowackiego w Koszalinie
  ul. Heleny Modrzejewskiej 12 12
  75-729 Koszalin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 094 3465402, fax. 094 3462650
  REGON: 00027943300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.btd.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa sprzętu informatycznego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego, projektora multimedialnego i licencji na potrzeby BTD w Koszalinie w/g opisu przedmiotu zamówienia - rozdział II : komputery szt 13 monitory LCD sz 13 monitory ekranowe szt 2 komputery przenośne szt 3 drukarka laserowa kolor A-4 szt 1 drukarka laserowa monochromatyczna szt 4 drukarka laserowa wielofunkcyjna szt 1 drukarka fiskalna szt 1 drukarka do biletów szt 1 kamera cyfrowa szt 1 aparat cyfrowy lustrzanka szt 1 router szt 1 pamięć flash 16 GB szt 2 projektor z obiektywem szt 1 pakiety oprogramowania
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302300000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 14 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1 warunki ogólne a) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki art.22 ust 1 PZP i nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1,2 PZP. 2. Warunki szczegółowe: a) doświadczenie zawodowe - Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem zawodowym legitymując się wykonaniem (zakończone), w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej dostawy odpowiadajacej swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, o wartości nie mniejszej niż 50000 zł. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału metodą: spełnia-nie spełnia na podstawie weryfikacji wymaganych dokumentów, okreslonych w pkt 8.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1)Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, złożone na formularzu zgodnym z treścią wzoru zamieszczonego w Rozdziale III, ( w przypadku udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia od innych podmiotów należy dołączyć pisemne zobowiązanie udostępniającego), 2)Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 3)Wykaz dostaw wskazanych w pkt 5 ppkt 2a), złożony na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 1 do Rozdziału III SIWZ, 4)Dokumenty potwierdzające, że dostawy wymienione przez Wykonawcę w wykazie zostały wykonane należycie ( m.in. referencje),

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.btd.koszalin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach