Przetargi.pl
Dostawa laserowego kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego - Znak sprawy: WOF.261.29.2013

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Adres: 70-382 Szczecin, ul. Jagiellońska 32
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 4305200 , fax. 91 4305229
 • Data zamieszczenia: 2013-11-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie
  ul. Jagiellońska 32 32
  70-382 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 4305200, fax. 91 4305229
  REGON: 32059057700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://szczecin.rdos.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa laserowego kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego - Znak sprawy: WOF.261.29.2013
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż wraz z dostawą 1 sztuki laserowego kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego A3 zapewniającego drukowanie, kopiowanie i skanowanie. 2. Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień: 30230000-0, 30232110-8, 30216110-0. 3. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został dostarczony do siedziby Zamawiającego na adres: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie ul. Jagiellońska 32 70-382 Szczecin, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:30 do 15:30, w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy. 4. Podane przez Zamawiającego ewentualne nazwy (znaki towarowe), mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych w zakresie sporządzonego opisu przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia określono poprzez wskazanie obiektywnych cech technicznych i jakościowych oraz standardów, dla których określenia dopuszcza się wskazanie przykładowych znaków towarowych. 5.Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia (umowy) był fabrycznie nowy, wolny od wad technicznych i prawnych, dobrej, jakości, dopuszczony do obrotu, zapakowany w oryginalne opakowanie dla danego produktu, zaopatrzone w etykiety identyfikujące dany produkt, określający jego parametry techniczne, jakościowe, funkcjonalne oraz użytkowe. Na przedmiocie zamówienia (umowy), jak również na opakowaniu musi znajdować się znak firmowy i określenie pochodzenia (producenta). 6. Przedmiot zamówienia musi spełniać co najmniej następujące parametry (nie spełnienie choćby jednego z wymagań spowoduje odrzucenie oferty): Minimalne wymagania Zamawiającego 1) Parametry urządzenia:Rodzaj druku - Laserowy, Format obsługiwanego papieru A3-A4; Automatyczny dupleks - Tak; Automatyczny podajnik oryginałów (ADF)-Tak; Pojemność podajnika ADF - 100 arkuszy 80g na m2; Ilość szuflad papieru - 2 szuflady w tym co najmniej jedna na papier formatu A3, z możliwością rozbudowy o dodatkowe 2 kasety; Całkowita pojemność szuflad papieru - 500 arkuszy/szufladę; Język opisu strony - PCL 5 na 6, PostScript 3; Podajnik boczny Tak, 1 szt. Pamięć - 2 GB; Dysk twardy - 250 GB; Rodzaj interfaceu USB, Ethernet 100; 2) Drukowanie: Rozdzielczość drukowania 1200 x 1200 dpi; Szybkość druku w czerni 21 stron A4 na minutę; Szybkość druku w kolorze 21 stron A4 na minutę; Drukowanie dwustronne Tak, automatyczne; 3) Kopiowanie: Szybkość kopiowania w czerni - 21 stron A4 na minutę; Szybkość kopiowania w kolorze - 21 stron A4 na minutę; Kopiowanie dwustronne - Tak, automatyczne; 4) Skanowanie: Format skanowanych dokumentów - A3; Rozdzielczość skanowania 600 x 600 dpi; Skanowanie w kolorze - Tak; Skanowanie obustronne - Tak, (ADF); Skanowanie do zasobów:Folder sieciowy, e-mail; Typy skanowanych dokumentów JPEG, TIFF, PDF; Prędkość skanowania - 80 stron na min; 5) Wymagania ogólne: Urządzenie fabrycznie nowe - tak; Wymagane certyfikaty ISO 9001-2008, ISO 14001:2004, CE; Obciążalność miesięczna - 20 000 kopii; Gwarancja - 24 miesiące; Komplet pełnowartościowych tonerów drukujących (nie tzw. startowe wkłady); Urządzenie wolnostojące - oryginalna podstawa na kółkach; Urządzenie dostosowane do pracy w sieci 230V/50 Hz
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302300000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 14 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://szczecin.rdos.gov.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach