Przetargi.pl
Zakup sprzętu komputerowego i RTV

Zarząd Powiatu w Myśliborzu ogłasza przetarg

 • Adres: 74-300 Myślibórz, ul. Spokojna 22
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 95 7472021 , fax. 95 7473153
 • Data zamieszczenia: 2014-05-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Powiatu w Myśliborzu
  ul. Spokojna 22 22
  74-300 Myślibórz, woj. zachodniopomorskie
  tel. 95 7472021, fax. 95 7473153
  REGON: 21046718400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatmysliborski.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup sprzętu komputerowego i RTV
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu komputerowego i RTV do realizacji projektu pn. Program wyrównania szans edukacyjnych i poprawy wyników edukacyjnych w liceach ogólnokształcących powiatu myśliborskiego. 1) Laptop - 12 szt, 2) Tablica interaktywna z projektorem multimedialnym - 12 szt., 3) Odtwarzacz DVD - 3 szt. 4) Przenośny odtwarzacz CD - 3 szt., 5) Aparat fotograficzny - 2 szt., 6) Niszczarka dokumentów - 1 szt., 7) Drukarka atramentowa kolorowa - 1 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302300000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 10 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości na całość zadania 3.000,00zł (słownie trzy tysiące złotych 00/100), 2. Zamawiający nie dopuszcza wnoszenia wadium w walutach obcych. 3. Wadium może być wniesione w następujących formach: a) Pieniądzu; b) Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; c) Gwarancjach bankowych; d) Gwarancjach ubezpieczeniowych; e) Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U z 2007r., Nr 42, poz.275).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.powiatmysliborski.pl/zamowienia/lista/13.dhtml
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach