Przetargi.pl
Dostawa sprzętu komputerowego dla Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Adres: 70-204 Szczecin, ul. Rybacka 1
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 48 00 700 , fax. 91 48 00 769
 • Data zamieszczenia: 2014-09-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
  ul. Rybacka 1 1
  70-204 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 48 00 700, fax. 91 48 00 769
  REGON: 00028888600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pum.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu komputerowego dla Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Dostawa sprzętu komputerowego dla Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, których szczegółowe parametry określa /Szczegółowe zestawienie parametrów oferowanych urządzeń/ - Załącznik nr 2 A do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302300000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 19 400,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy czterysta złotych 00/100)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.pum.edu.pl/uczelnia/zamowienia-publiczne/dostawy/ogloszenia-o-wszczeciu-postepowan
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach