Przetargi.pl
Zakup i dostawa urządzeń peryferyjnych w celu modernizacji zestawów komputerowych w ramach projektu: Paszport do eIntegracji - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Gryfickim, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Zarząd Powiatu Gryfickiego ogłasza przetarg

 • Adres: 72-300 Gryfice, Pl. Zwycięstwa 37
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 091 3846450 , fax. 091 3842731
 • Data zamieszczenia: 2014-09-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Powiatu Gryfickiego
  Pl. Zwycięstwa 37 37
  72-300 Gryfice, woj. zachodniopomorskie
  tel. 091 3846450, fax. 091 3842731
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gryfice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa urządzeń peryferyjnych w celu modernizacji zestawów komputerowych w ramach projektu: Paszport do eIntegracji - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Gryfickim, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakup i dostawa urządzeń peryferyjnych w celu modernizacji zestawów komputerowych w ramach projektu: Paszport do eIntegracji - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Gryfickim, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302300000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium należy wnieść w wysokości 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100) w terminie do dnia 26.09.2014 r. do godziny 10.00. Decyduje data wpływu środków na konto Zamawiającego

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: spow.gryfice.ibip.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach