Przetargi.pl
Urządzenie wielofunkcyjne

Inspekcja Weterynaryjna - Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Adres: 71-337 Szczecin, ul. Ostrawicka 2
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 091 4898200 , fax. 091 4898255
 • Data zamieszczenia: 2014-11-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Inspekcja Weterynaryjna - Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Szczecinie
  ul. Ostrawicka 2 2
  71-337 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 091 4898200, fax. 091 4898255
  REGON: 00009343800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.wiw.szczecin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Urządzenie wielofunkcyjne
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzenia wielofunkcyjnego (1 sztuka) o minimalnych parametrach opisanych w SIWZ. Monochromatyczne urządzenie wielofunkcyjne z podajnikiem dokumentów dla skanera i kserokopiarki, z kolorowym skanerem, drukowaniem po sieci LAN, skanowaniem do email, z konserwacją i przeglądami serwisowymi przez okres gwarancji w cenie urządzenia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302300000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.wiw.szczecin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach