Przetargi.pl
Dostawa sprzętu komputerowego

Inspekcja Weterynaryjna - Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Adres: 71-337 Szczecin, ul. Ostrawicka 2
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 091 4898200 , fax. 091 4898255
 • Data zamieszczenia: 2014-10-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Inspekcja Weterynaryjna - Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Szczecinie
  ul. Ostrawicka 2 2
  71-337 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 091 4898200, fax. 091 4898255
  REGON: 00009343800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.wiw.szczecin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu komputerowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego: Zadanie nr 1. Sprzęt komputerowy i akcesoria 1. bateria do UPS-ów APC 650 - 25 sztuk, 2. UPS APC Back-UPS 650VA - 6 sztuk, 3. mysz bezprzewodowa - 7 sztuk, 4. Laserowa drukarka kolorowa - 1 sztuka, 5. Tonery do drukarki-komplet - 1, 6. Karta grafiki LP - 3 sztuki, 7. Bateria APC-3000 #43 - 2 sztuki, 8. Bateria APC-1000 RBC132 - 1 sztuka, 9. Laptop - 1 sztuka, 10. Licencje Office - 10 sztuk Zadanie nr 2. Komputery i monitory 1. Komputer stacjonarny - 10 sztuk, 2. Monitor LCD 23Ip - 10 sztuk Zadanie nr 3. Urządzenie wielofunkcyjne Zadanie nr 4. Macierz Opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku 1 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302300000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.wiw.szczecin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach