Przetargi.pl
Roboty remontowe w budynku Inspektoratu ZUS w Drawsku Pomorskim ul. Sikorskiego 30

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Koszalinie ogłasza przetarg

 • Adres: 75-950 Koszalin, ul. Juliana Fałata 30
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 094 3485500, 3485965 , fax. 094 3425262
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Koszalinie
  ul. Juliana Fałata 30 30
  75-950 Koszalin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 094 3485500, 3485965, fax. 094 3425262
  REGON: 00001775600435
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zus.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty remontowe w budynku Inspektoratu ZUS w Drawsku Pomorskim ul. Sikorskiego 30
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Roboty remontowe w budynku Inspektoratu ZUS w Drawsku Pomorskim ul. Sikorskiego 30polegające na: - malowaniu pomieszczeń wraz z przygotowaniem powierzchni z poszpachlowaniem nierówności w ilości 1791,49 m2, malowaniu stolarki okiennej i drzwiowej w ilości 38,79 m2, wymianie wykładziny dywanowej na PCV w ilości 254,06 m2 oraz na wykładzinę dywanową w ilości 22,92 m2 wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Inspektoratu ZUS w Drawsku Pomorskim ul. Sikorskiego 30 . Wykonawca udzieli 36 miesięcznej gwarancji na wykonany zakres robót. Termin płatności : 30 dni od dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego. Wartość zamówienia nie przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 5 150 000 euro, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zostały zawarte we wzorze umowy , stanowiącym załącznik do siwz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454321115
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: brak
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy : 1. spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1, tj.: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania 9na podstawie art. 24 ust.1i 2 ustawy) . 2. spełniają warunki podmiotowe określone w specyfikacji tj.: 2.1. dysponują lub będą dysponować co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi , która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia , posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej wraz z przynależnością do Izby Inżynierów Budownictwa , potwierdzoną aktualnym zaświadczeniem; 2.2. w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, Wykonawca wykonał (zakończonych) należycie co najmniej jedno zamówienie (w ramach jednego wykonanego kontraktu) na roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia; Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą (spełnia - nie spełnia), w oparciu o treść informacji zawartych w wymaganych oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w rozdziale IV podrozdział III niniejszej specyfikacji.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca składa wraz z ofertą następujące dokumenty i oświadczenia: 1.1. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu: 1) oświadczenie potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych; ( Formularz oświadczenia został określony załącznikiem nr 2 do specyfikacji); 2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 3) wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia , wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji -uprawnień zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, na potwierdzenie spełniania warunku określonego w rozdziale IV, podrozdział I, pkt 2 ppkt 2.1. specyfikacji ; ( Formularz wykazu osób został określony załącznikiem nr 3 do specyfikacji ); 4) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa w pkt 3) Wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował; 5)dokumenty, na potwierdzenie warunku określonego w Rozdziale IV podrozdział I, pkt 2 ppkt 2.1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia budowlane oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa . 6) wykaz wykonanych (zakończonych) robót budowlanych na potwierdzenie warunku określonego w Rozdziale IV podrozdział I ,pkt 2 ppkt 2.2. specyfikacji z podaniem ich daty i miejsca wykonania wraz z załączonymi dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie; (Formularz wykazu robót został określony załącznikiem nr 4 do specyfikacji); 1.2.Inne wymagane oświadczenia i dokumenty: 1) kosztorys ofertowy zawierający pełen zakres robót niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia zgodnie z specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót , przedmiarami robót oraz siwz. 2.Wykonawcy zagraniczni. 2.1.Wykonawca zagraniczny (mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) zamiast dokumentów wskazanych w pkt 1.1. ppkt 2)- składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2.2. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w pkt 2.1. Wykonawca składa dokument zawierający oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy ubiegający się wspólnie, składają jedną ofertę, przy czym: a) wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w pkt 1.1 ppkt 2) składa każdy z Wykonawców; b) oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy (wskazane w pkt 1.1 ppkt 1) w części obejmującej warunki wskazane w art. 22 ust.1 pkt 4 ustawy składa każdy z Wykonawców, zaś w części obejmującej warunki wskazane w art. 22 ust.1 pkt 1- 3 ustawy - wszyscy Wykonawcy wspólnie, c) pozostałe dokumenty składają wszyscy Wykonawcy wspólnie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zus.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach