Przetargi.pl
Dostawa samochodu ciężarowego samowyładowczego 20t (używanego lub nowego)

Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich ogłasza przetarg

 • Adres: 75-122 Koszalin, ul. Szczecińska 31
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 094 3427831 , fax. 094 3424328
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich
  ul. Szczecińska 31 31
  75-122 Koszalin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 094 3427831, fax. 094 3424328
  REGON: 33096113200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zzdw.koszalin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka organizacyjna samorządu województwa zachodniopomorskiego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa samochodu ciężarowego samowyładowczego 20t (używanego lub nowego)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa samochodu ciężarowego samowyładowczego 20t (używanego lub nowego). Dostawa samochodu do siedziby Rejonu Dróg Wojewódzkich w Chojnie, ul. Polna 2, 74 - 125 Chojna. Szczegółowy zakres zamówienia omówiony został w Rozdziale III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 341340005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) spełniają warunki wymienione w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych; 2) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy - Prawo zamówień publicznych. Przy analizie ofert pod względem spełniania warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający stosuje zasadę spełnia - nie spełnia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Formularz oferty (wg. wzoru nr 1 SIWZ); 2) Oświadczenie (wg. wzoru nr 2 SIWZ), że Wykonawca spełnia wymagania art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych; 3) aktualny Odpis z właściwego rejestru (KRS) albo aktualne Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 4) W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez zamawiającego Wykonawca winien złożyć formularz pn: Opis przedmiotu zamówienia (wg. wzoru nr 3 SIWZ);

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zzdw.koszalin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach