Przetargi.pl
Dostawa wyposażenia dla stanowiska do badania oporności elementów światłowodowych na zmiany temperatury - komora klimatyczna

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Adres: 70-310 Szczecin, Al. Piastów 17
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 0-91 449 4250, 449 4042 , fax. 0-91 449 4690
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
  Al. Piastów 17 17
  70-310 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 0-91 449 4250, 449 4042, fax. 0-91 449 4690
  REGON: 32058816100000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wyposażenia dla stanowiska do badania oporności elementów światłowodowych na zmiany temperatury - komora klimatyczna
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia dla stanowiska do badania oporności elementów światłowodowych na zmiany temperatury - komora klimatyczna. Szczegółowe wyszczególnienie (opis) komory klimatycznej, w tym wskazany tam zestaw sterowania, pomiaru i akwizycji (przetwarzania) danych, określa załącznik nr 1 specyfikacji. Ilekroć w dalszej części specyfikacji używany będzie termin - komora bez bliższego określenia rozumieć przez to należy komorę zgodną z opisem wymagań podanym w załączniku nr 1 specyfikacji, w tym również wyszczególnione tam oprogramowanie i układ sterowania. 2. Dostawa stanowiąca przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje przeniesienie na zamawiającego własności komory, dostarczenie jej zamawiającemu, tj. dostarczenie do wskazanego przez zamawiającego pomieszczenia w budynku Instytutu Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki zlokalizowanego przy ul. 26 Kwietnia 10, 71-126 Szczecin (dostarczenie obejmuje również rozładunek urządzenia), oraz jej montaż i pierwsze uruchomienie. W przypadku oprogramowania stanowiącego przedmiot niniejszego postępowania dostawa obejmuje przeniesienie prawa do bezterminowego korzystania z niego w zakresie umożliwiającym poprawne korzystanie z komory, instalacja oraz przetestowanie. Czynności instalacji, próbnego uruchomienia oraz przetestowania podlegają wykonaniu w miejscu dostawy komory klimatycznej, po jej dostarczeniu zamawiającemu. 3. Dostawa stanowiąca przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje również dostarczenie zamawiającemu następujących dokumentów (z prawem do korzystania z tych dokumentów): a) w wersji drukowanej i elektronicznej, w języku polskim lub angielskim instrukcji dotyczącej sposobu korzystania z komory klimatycznej (instrukcja obsługi), b) dokumenty potwierdzające zgodność parametrów komory klimatycznej z obowiązującymi normami, c) w wersji drukowanej, w języku polskim, dokumentu gwarancyjnego, w przypadku gdy świadczenie usług gwarancyjnych, stosownie do działu XIV ust. 8 specyfikacji, uzależnione będzie od otrzymania od wykonawcy dokumentu gwarancyjnego. 4. Nie dopuszcza się możliwości dostarczenia komory klimatycznej, tj. innej niż fabrycznie nowa. Szczegóły w SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 385400002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 70 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W niniejszym postępowaniu wadium nie jest wymagane.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O zamówienie niniejsze może ubiegać się wykonawca, który zgodnie z treścią art. 22 ust. 1 PZP: 1.Nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o zamówienie publiczne w związku z zaistnieniem okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 2 PZP 2.Nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o zamówienie publiczne w związku z zaistnieniem okoliczności, o których mowa w art. 24 PZP innych niż wymienione w ust. 1 niniejszego działu. 3. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania niniejszego zamówienia wyrażające się tym, że wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania (a jeżeli okres działalności jest krótszy niż trzy lata, to w tym okresie), wykonał co najmniej trzy zamówienia (każde zamówienie rozumiane jako odrębnie zawarta umowa) na dostawy o zbliżonym do komory przeznaczeniu, o wartości łącznej dostaw nie mniejszej niż równowartość kwoty 300 000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych). Przez wartość, o której mowa w niniejszym ustępie rozumieć należy kwotę stanowiąca uzyskaną od odbiorcy cenę (kwotę zapłaty wraz z należnym podatkiem VAT) za komorę. Jeżeli cena wyrażona była w walucie niepolskiej dla celów potwierdzenia spełniania wskazanego warunku zamawiający przyjmie kurs sprzedaży tej waluty ustalonej przez Narodowy Bank Polski (NBP) na dzień dokonania odbioru przez odbiorcę. 4. Dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. 5. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia. Na potwierdzenie powyższych warunków Wykonawca złoży wraz z ofertą oświadczenie na piśmie o spełnieniu tych warunków oraz dodatkowo potwierdzi spełnianie warunku udziału w postępowaniu określonego w art. 24 ust. 1 pkt. 2 oraz w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy - PZP poprzez przedłożenie dokumentów niżej wskazanych. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie ustalenia prawdziwości jednego z dwóch alternatywnych zdań: spełnia, nie spełnia warunek. Ocena zostanie dokonana w oparciu o obowiązujące przepisy PZP.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, w celu potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zamawiający żąda następujących dokumentów : a) z zastrzeżeniem pkt b) niniejszego ustępu, aktualny odpis z właściwego rejestru przedsiębiorców. albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (odpowiednio, w zależności od formy organizacyjno-prawnej prowadzenia przez wykonawcę działalności gospodarczej), jeżeli przepisy prawa wymagają wpisu do właściwego rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej. Za aktualne w rozumieniu niniejszego punktu uznaje się dokument wystawiony z datą nie wcześniejszą niż sześć miesięcy przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, b) wykonawca zagraniczny, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt a) niniejszego ustępu, przedkłada aktualny dokument lub dokumenty wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym wykonawca zamieszkuje lub ma siedzibę (odpowiednio, w zależności od formy organizacyjno-prawnej prowadzenia przez wykonawcę działalności gospodarczej), potwierdzających, że nie otwarto wobec niego likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłości. Jeżeli w kraju wykonawcy zagranicznego nie wydaje się dokumentów, o których mowa w niniejszym punkcie wymagane jest przedłożenie w ich miejsce dokumentu zawierającego aktualne oświadczenie wykonawcy odnośnie wskazanych okoliczności złożone (według wyboru wykonawcy zagranicznego) przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego kraju siedziby lub miejsca zamieszkania wykonawcy zagranicznego (odpowiednio, w zależności od formy organizacyjno-prawnej prowadzenia przez niego działalności gospodarczej). Za aktualne w rozumieniu niniejszego punktu uznaje się dokumenty wystawione lub sporządzone z datą nie wcześniejszą niż sześć miesięcy przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie konieczne do realizacji zamówienia musi przedlozyć do ofery następujące dokumenty: a) wykaz już wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem niniejszego postępowania, tj. przed dniem 15.09.2009 r. (a jeżeli okres działalności jest krótszy niż trzy lata, to w tym okresie) co najmniej trzech dostaw urządzeń o zbliżonym do komory przeznaczeniu, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców. Oświadczenie należy złożyć według wzoru podanego na druku stanowiącym załącznik nr 3 specyfikacji. W wykazie wystarczające będzie wyszczególnienie trzech dostaw rozumianych jako trzy odrębnie zawarte umowy, b) dokumenty potwierdzające, iż dostawy wymienione w wykazie, o którym mowa w pkt a) niniejszego ustępu zostały wykonane należycie (dokumentami takimi mogą być referencje, protokoły odbioru oraz każdy innych dokument wystawiony przez odbiorcę wykonanej dostawy zawierający jego oświadczenie woli o wykonaniu dostawy należycie). Oświadczenie o należytym wykonaniu dostawy za odbiorcę złożyć może również jego pracownik lub inna osoba użytkująca z upoważnienia odbiorcy urządzenie objęte przedmiotem dostawy. Wskazane dokumenty złożyć należy na piśmie w formach dopuszczonych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.05.2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane (Dz. U. Nr 87, poz. 605). Dokumenty należy złożyć w j. polskim. Jeżeli dokumenty są wystawione w języku obcym należy przedłożyć ich tłumaczenie na j. polski w sposób określony w cyt. rozporządzeniu. Zamawiający uzna, iż wykonawca spełnia wskazany warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wskazane wyżej dokumenty zostaną złożone zamawiającemu i nie będą zawierały okoliczności skutkujących koniecznością wykluczenia tego wykonawcy z udziału w niniejszym postępowaniu z przyczyn wskazanych w art. 24 ust 1 pkt 2 PZP oraz nie zostaną ustalone inne, określone w art. 24 PZP, okoliczności skutkujące koniecznością wykluczenia wykonawcy z udziału w niniejszym postępowaniu. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów PZP.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zut.edu.pl, zamowienia publiczne, przetargi
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach