Przetargi.pl
Remont dachu budynku mieszkalnego przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 38 w Koszalinie

Gmina Miasto Koszalin Zarząd Budynków Mieszkalnych ogłasza przetarg

 • Adres: 75-815 Koszalin, ul. Połczyńska 24
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 094 3409106, 3409107 , fax. 094 3409196
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Koszalin Zarząd Budynków Mieszkalnych
  ul. Połczyńska 24 24
  75-815 Koszalin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 094 3409106, 3409107, fax. 094 3409196
  REGON: 00015394000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.koszalin.ibip.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont dachu budynku mieszkalnego przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 38 w Koszalinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Remont dachu budynku mieszkalnego przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 38 w Koszalinie. Zakres robót: - wymiana pokrycia na papę zgrzewalną, - wymiana pokrycia na dachówkę karpiówkę, - przemurowanie kominów, - wymiana obróbek blacharskich. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wszelkich prac i czynności niezbędnych do prawidłowego zrealizowania przedmiotowego zamówienia w zakresie rzeczowym ujętym w przedmiarach robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454530007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 2 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każdy wykonawca zobowiązany jest wnieść przed upływem terminu składania ofert, wadium w wysokości 1.000,00 PLN
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp tj: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. 2. Ponadto Wykonawca musi wykazać, że: a) w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał ( w ramach jednego kontraktu) co najmniej jedną robotę budowlaną obejmującą swym zakresem pokrycie dachu papą o wartości brutto (z VAT) nie mniejszej niż 30.000,00 zł i pokrycia dachu dachówką o wartości brutto (z VAT) nie mniejszej niż 30.000,00 zł lub wykonał (w ramach dwóch kontraktów) co najmniej jedną robotę budowlaną obejmującą swym zakresem pokrycie dachu papą o wartości brutto (z VAT) niemniejszej niż 30.000 zł i co najmniej jedną robotę budowlaną w zakresie pokrycia dachowego dachówką o wartości brutto (z VAT) nie mniejszej niż 30.000,00 zł . Wykazane zamówienie zostanie uznane, jeżeli będzie poparte dokumentami (np. referencjami) potwierdzającymi, że roboty zostały wykonane z należytą starannością. b) osoby wyznaczone przez wykonawcę do kierowania robotami budowlanymi posiadają stosowne uprawnienia do kierowania budowami, w zakresie specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz posiadają ważne zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego. 3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o oświadczenia i dokumenty złożone przez wykonawcę.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Każdy z wykonawców ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu: 1) oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków wskazanych w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych , wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 siwz. W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. 2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. 3) wykaz robót budowlanych wykonanych należycie przez wykonawcę w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie polegającej na wykonaniu robót związanych z wykonaniem pokrycia dachowego według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 siwz. W przypadku składania oferty wspólnej ww. wykaz składają ci z wykonawców składających ofertę wspólną, którzy potwierdzają spełnienie warunku. Warunek zostanie uznany przez zamawiającego za spełniony, jeżeli wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie. 4) dokumenty potwierdzające, że roboty, o których mowa w pkt 3) zostały wykonane z należytą starannością np. referencje - (referencje muszą być podpisane przez osobę uprawnioną). W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokumenty składają ci z wykonawców składających ofertę wspólną, którzy potwierdzali spełnienie warunku wynikającego z pkt 3). 5) wykaz osób, które będą pełniły funkcje kierownicze wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 siwz. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże , że dysponuje lub będzie dysponował minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno- budowlanej i posiadającą aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego. W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny wykaz kadry. Do wykazu należy dołączyć kopię uprawnień budowlanych do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz ważne na dzień składania ofert zaświadczenie o wpisie do właściwej izby samorządu zawodowego. 5a) lub pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie (załącznik nr 5), wykonawca wskazał osobę, którą będzie dysponował. 2. Ponadto oferta musi zawierać: a) ofertę cenową ze szczegółowym kosztorysem ofertowym, sporządzonym zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale XV niniejszej siwz. W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument b) pełnomocnictwo w przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być dołączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy. Pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty w formie oryginału albo kopii poświadczonej przez notariusza za zgodność z oryginałem. W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://zbm.koszalin.ibip.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach