Przetargi.pl
Dostawa oleju napędowego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Świebodzicach

Zakład Gospodarki Komunalnej w Świebodzicach ogłasza przetarg

 • Adres: 58-160 Świebodzice, ul. Strzegomska 30
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 074 6669610 , fax. 074 6669610
 • Data zamieszczenia: 2013-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Komunalnej w Świebodzicach
  ul. Strzegomska 30 30
  58-160 Świebodzice, woj. dolnośląskie
  tel. 074 6669610, fax. 074 6669610
  REGON: 02000957810000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.swiebodzice.pl/bip-zgk
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa oleju napędowego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Świebodzicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Opis przedmiotu zamówienia:1) Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywną dostawę oleju napędowego w zależności od temperatury otoczenia (okresu) odpowiednio: letniego, przejściowego i zimowego, spełniającego wymogi normy PN-EN 590+A1:2011. 2) Szacowane zapotrzebowanie roczne - 90 000 litrów. 1.2. Miejsce realizacji zamówienia:Zakład Gospodarki Komunalnej w Świebodzicach ul. Strzegomska 30. 1.3. Czas na realizacje pojedynczej dostawy:1) Zamawiający wymaga, aby poszczególne dostawy odbywały się w godzinach od 7:00 do 14:00, w terminie nie dłuższym niż 24 godziny od momentu złożenia przez Zamawiającego zamówienia. 2) Zamawiający dopuszcza możliwość składania poszczególnych zamówień telefonicznie lub faksem. 3) Zamawiający będzie składał zamówienia na dostawę paliwa w dni robocze, w godzinach od 7:00 do 15:00. Uwaga: Zamawiający każdorazowo wymagać będzie od dostawcy przedłożenia aktualnego świadectwa jakości (atestu) kupowanego paliwa. 1.4. Określenie ilości dostarczanego paliwa: 1) Odbiór paliwa będzie się odbywał pod nadzorem komisji, w skład której będzie wchodzić przedstawiciel Zamawiającego oraz przedstawiciel Dostawcy (np. Kierowca autocysterny). 2) Na podstawie pomiarów komisja sporządzi stosowny protokół oraz określi ilość przyjętego w temperaturze rzeczywistej paliwa do zafakturowania. 1.5. Wymagania stawiane Wykonawcy:1) Wykonawca będzie odpowiadał za przebieg i terminowe wykonanie zamówienia w okresie trwania umowy. 2) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia. 3) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091341008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zgk.swiebodzice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach