Przetargi.pl
Remont toalet, sali komputerowej i sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Rzeczycy

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkola ogłasza przetarg

 • Adres: 59-150 Grębocice, ul. Szkolna 2/2-3
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 0-76 8315067 , fax. 0-76 8315067
 • Data zamieszczenia: 2013-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkola
  ul. Szkolna 2/2-3 2/2-3
  59-150 Grębocice, woj. dolnośląskie
  tel. 0-76 8315067, fax. 0-76 8315067
  REGON: 02020056800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bazagmin.pl/zeas
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont toalet, sali komputerowej i sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Rzeczycy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych m.in. -Remont pracowni komputerowej- wykonanie bruzd ( rysunek nr 3) szpachlowanie, gładzenie ścian i sufitów, malowanie farbami emulsyjnymi i olejnymi kolory do uzgodnienia wg RAL i wg projektu graficznego(rysunek nr 4), wymiana opraw oświetleniowych (oprawa rastrowa), wymiana gniazd i wyłączników, wymiana umywalki wraz z syfonami i bateriami, ułożenie wykładzin podłogowych zgrzewalnych z tworzyw sztucznych wraz z przygotowaniem podłoża + cokół 10 cm. Kolorystykę wybiera Zamawiający. -Remont toalet: dziewcząt i chłopców zakres robót obejmuje m.in a) roboty rozbiórkowe - armatury sanitarnej, elementów elektrycznych, drzwi wraz z ościeżnicami, ścianek działowych kabin b) roboty ogólnobudowlane - wykonanie gładzi na ścianach i sufitach, ułożenie płytek ceramicznych, montaż kabin, montaż stolarki drzwiowej c) roboty malarskie - malowanie ścian i sufitów d) roboty instalacyjne w zakresie instalacji wod-kan.- wymiana instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej, wymiana muszli e) roboty w zakresie wentylacji c.o. - montaż urządzeń wentylacyjnych, montaż grzejników f) roboty instalacyjne w zakresie instalacji elektrycznej - wykucie bruzd i ułożenie przewodów montaż puszek, wyłączników, gniazd i opraw żarowych. - Montaż drzwi do gabinetu pedagoga-wykucie otworu drzwiowego i montaż skrzydeł drzwi -Remont sali gimnastycznej- cyklinowanie, malowanie linii boiska i lakierowanie parkietu sali gimnastycznej. Wymagane parametry wykładzin nie mogą być gorsze niż: - wykładzina homogeniczna ścieralna na całej swojej grubości - grubość całkowita 2 mm - klasa ścieralności: T - wykładzina bezkierunkowa -posiada atest higieniczny oraz dokumenty potwierdzające: trudnopalność, antypoślizgowość, -karty techniczne wyrobów planowanych do wykonania posadzki (grunt, masa samopoziomująca, klej, wykładzina). Wykładzina powinna mieć przeznaczenie do wszelkich pomieszczeń o najwyższym natężeniu ruchu w tym do obiektów szkolnych Wymaga się udzielenia 10-letniej gwarancji na wykładzinę, na pozostałe roboty budowlane Wykonawca udzieli minimum 3-letniej gwarancji. Wszelkie materiały wykorzystane do realizacji zadania powinny odpowiadać warunkom jakościowym zgodnym z obowiązującymi atestami i normami Szczegółowy opis określonego powyżej przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja techniczna wraz ze specyfikacją techniczną oraz przedmiarem robót, stanowiących załącznik do niniejszej specyfikacji. Pominięcie jakiejkolwiek pozycji z kosztorysu ofertowego przy wycenie i nie ujęcie jej w cenie ofer-towej nie może stanowić podstawy żądania dodatkowego wynagrodzenia z powyższego tytułu, a prace wymienienie w tej pozycji będą podlegały wykonaniu w ramach ceny ofertowej. W przypadku, gdy termin ważności polisy, upływa przed terminem zakończenia robót objętych ni-niejszym zamówieniem, wówczas wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu nowej polisy przed upływem ważności polisy poprzedniej. Nie dokonanie powyż-szego będzie stanowiło podstawę do wstrzymania robót z dniem upływu ważności polisy i naliczania kar umownych za spowodowanie przerwy w realizacji zamówienia z przyczyn zależnych od Wyko-nawcy do czasu przedstawienia Zamawiającemu nowej polisy. Zamawiający nie dopuszcza do częściowego fakturowania i udzielenie Wykonawcy zaliczki . Odbioru końcowego przedmiotu zamówienia dokona Zamawiający i wyznaczeni przez Zamawiają-cego przedstawiciele w obecności Wykonawcy, kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestor-skiego, w ciągu 7 dni od daty pisemnego zgłoszenia ich do odbioru, przy czym zgłoszenie to musi być potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego, iż roboty zostały wykonane zgodnie z dokumentacją przetargową i umową oraz bez wad. Do zgłoszenia zakończenia robót Wykonawca załącza dokumenty wymagane ustawami i wydanymi na ich podstawie przepisami wykonawczymi. Brak wymaganych dokumentów lub też brak potwierdzenia przez inspektorów nadzoru inwestor-skiego, że przedmiot zamówienia został wykonany zgodnie z dokumentacją budowy i umową oraz bez wad spowoduje nie przystąpienie przez Zamawiającego do odbioru końcowego. Podstawą wystawienia faktury końcowej jest podpisany przez Zamawiającego i wyznaczonych przez niego przedstawicieli w obecności inspektora nadzoru inwestorskiego, kierownika budowy i Wyko-nawcy protokół końcowego odbioru przedmiotu zamówienia. Zamawiający zaleca Wykonawcom dokonanie wizji lokalnej na obiekcie celem zdobycia wszelkich danych i informacji niezbędnych do należytego wykonania zamówienia i dokonać własnych pomiarów i analiz porównawczych. W tym celu należy się skontaktować z osobą upoważnioną do kontaktów (rozdział 8 pkt.5 niniejszej specyfikacji) celem ustalenia terminu wizyty.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454312009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 9.1. Wysokość wadium. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 2 000,00 PLN 9.2. Formy wadium Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach a)pieniądzu, b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c)gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.) 9.3. Sposób i miejsce składania wadium. 1.Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego Bank Spółdzielczy Wschowa O Grębocice, Nr rachunku 20 8669 0001 2017 0172 4343 0002 z adnotacją Wadium - nr sprawy Kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium można dołączyć do oferty. 2.Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna, należy złożyć w formie oryginału do depozytu w KASIE (w godzinach 8:00 do 13:00) znajdującej się w siedzibie Zamawiającego tj. ul. Szkolna 2/2- 3, 59-150 Grębocice lub złożyć wraz z ofertą (w jednej kopercie). Nie należy trwale dołączać (spinać) oryginału dokumentu wadialnego do oferty - w takim przypadku do oferty należy załączyć także potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię. 3.Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać a) jaki jest sposób reprezentacji gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). b)bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 9.4. Termin wniesienia wadium. 1.Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. tj. do dnia 08.04.2013 r. do godz. 10 00 2.Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym zamawiającego. 3.Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty ustawową formą wadium zostanie wykluczony z postępowania z mocy art.24 ust.2. pkt.2 ustawy, a jego oferta zgodnie z art.24 ust.4. zostanie uznana za odrzuconą. 9.5. Zwrot zatrzymanie wadium. 1.Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 2, 2.Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami wykonawcy, który w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art 26 ust 3 ustawy, nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w pkt.6.3 oraz w pkt.7 specyfikacji, chyba że wykonawca udowodni, że nieuzupełnienie wynika z przyczyn nieleżących po jego stronie. 3.Jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania, oferta wykonawcy, któremu zwrócono wadium, zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, będzie on wezwany do ponownego wniesienia wadium w terminie określonym przez zamawiającego pod rygorem wykluczenia go z postępowania z mocy art.24 ust.2. pkt.2. 4.Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 5.Zamawiający niezwłocznie dokona zwrotu wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 6.Wadium wykonawcy, którego oferta została wybrana, zostanie zatrzymane wraz z odsetkami w przypadku, gdy wykonawca a)odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, b)nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c)zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zeas_grebocice.biposwiata.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach