Przetargi.pl
Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz kotłów na biomasę na terenie Gminy Markuszów w ramach projektu pn. ,,Energia z biomasy i słońca dla gminy Markuszów"

Gmina Markuszów ogłasza przetarg

 • Adres: 24-173 Markuszów, Marka Sobieskiego
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 818 818 072 , fax. 818 818 064
 • Data zamieszczenia: 2021-02-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Markuszów
  Marka Sobieskiego 1
  24-173 Markuszów, woj. lubelskie
  tel. 818 818 072, fax. 818 818 064
  REGON: 43101960300000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz kotłów na biomasę na terenie Gminy Markuszów w ramach projektu pn. ,,Energia z biomasy i słońca dla gminy Markuszów"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych, oraz kotłów na biomasę na terenie Gminy Markuszów, która jest realizowana w ramach projektu „Energia z biomasy i słońca dla gminy Markuszów”. Zamawiający zgodnie z art. 36aa ust. 1 ustawy Pzp dopuszcza składanie ofert częściowych z podziałem na 2 części, jak poniżej: Część 1 zamówienia – „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Markuszów” obejmująca: 1) dostawę i montaż w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację techniczną 26 zestawów instalacji fotowoltaicznych, każdy o mocy min. 3 kWp montowanych u osób fizycznych wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu, 2) montaż systemowej konstrukcji nośnej dla modułów fotowoltaicznych, 3) montaż modułów fotowoltaicznych, 4) montaż inwertera, 5) montaż instalacji elektrycznych, 6) montaż zabezpieczeń, 7) wykonanie instalacji uziemiającej, 8) wykonanie raportu z pomiarów i odbioru instalacji. 9) przyłączenie do sieci PGE Dystrybucja S.A. za pośrednictwem licznika dwukierunkowego, Część 2 zamówienia – „Dostawa i montaż kotłów na biomasę na terenie Gminy Markuszów” obejmująca: 1) dostawę i montaż w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację techniczną 4 szt. kotłów na biomasę w budynkach mieszkalnych osób fizycznych, 2) demontaż istniejącego kotła (zdemontowany kocioł pozostaje w dyspozycji właściciela obiektu), 3) wykonanie montażu czopucha do komina, 4) zamontowanie zabezpieczeń instalacji, 5) wykonanie podłączenia kotła do instalacji centralnego ogrzewania, 6) wykonanie podłączenia kotła do instalacji c.w.u, 7) wykonanie montażu pomp obiegowych, 8) wykonanie montażu układu sterująco-regulującego, 9) wykonanie prób, badań i rozruchów instalacji kotłowni na biomasę, 10) odtworzenie do stanu pierwotnego wszelkich naruszonych powierzchni, elementów konstrukcyjnych oraz innych elementów uszkodzonych bądź naruszonych w wyniku montażu instalacji, 11) przeszkolenie użytkowników co do zasad prawidłowej eksploatacji zamontowanego kotła na biomasę wraz z opracowaniem szczegółowych instrukcji obsługi i ich przekazaniem użytkownikom. Szczegółowy zakres prac (Opis Przedmiotu Zamówienia) zawarty jest w: - załączniku Nr 1.1 do SIWZ (część 1 zamówienia–instalacje fotowoltaiczne), - załączniku Nr 1.2 do SIWZ (część 2 zamówienia–kotły na biomasę),
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09331200-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach