Przetargi.pl
Modernizacja budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Komarowie-Osadzie z siedzibą w Wolicy Brzozowej

GMINA KOMARÓW-OSADA ogłasza przetarg

 • Adres: 22-435 Komarów-Osada, ul. Rynek 15
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 846153102 , fax. 846153185
 • Data zamieszczenia: 2022-09-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA KOMARÓW-OSADA
  ul. Rynek 15
  22-435 Komarów-Osada, woj. lubelskie
  tel. 846153102, fax. 846153185
  REGON: 950368500
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.komarow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Komarowie-Osadzie z siedzibą w Wolicy Brzozowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Komarowie-Osadzie z siedzibą w Wolicy Brzozowej polegająca na dostawie oraz montażem i fabrycznie nowej instalacji fotowoltaicznej z magazynem energii oraz pompy ciepła. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres prac - zgodnie z: przedmiarem robót stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ oraz wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ i programami funkcjonalno-użytkowymi stanowiącymi załącznik nr 83. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1) Do zakresu przedmiotowej inwestycji należy zaprojektowanie i wykonanie powietrznej pompy ciepła pracującej w układzie biwaletnym służącej do zaspokojenia części zapotrzebowania na ciepło na cele ogrzewania z odnawialnych źródła energii w postaci pomp ciepła, przy czym w okresach szczytowych prac układu wspomaga będzie kocioł gazowy, 2) Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksowe zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy maksymalnej w przedziale od 16,6kWp do 17kWp. Instalację fotowoltaiczą należy wykonać z wykorzystaniem optymalizatorów mocy ze względu na ukształtowanie dachu i elementów na nim zlokalizowanych w tyma) Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z wymaganymi uzgodnieniamib) Wykonanie prac budowlano montażowych na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej o której mowa w punkcie a).c) Wykonanie dokumentacji powykonawczejd) Przygotowanie dokumentów i zgłoszenie wykonanej instalacji do operatora systemu energetycznego oraz Państwowej Straży Pożarnej., 3) Programy funkcjonalno-użytkowe są stosowane jako dokument przetargowy. Oferta dostarczona przez Wykonawcę powinna obejmować całość usług i dostaw niezbędnych do realizacji niniejszego przedsięwzięcia. Przygotowana oferta powinna być zgodna z niniejszą specyfikacją. Wykonawca, w swoim zakresie, ujmie także te prace dodatkowe i elementy instalacji, które nie zostały wyszczególnione, lecz są ważne bądź niezbędne dla poprawnego funkcjonowania i stabilnego działania oraz wymaganych prac konserwacyjnych, jak również dla uzyskania gwarancji sprawnego i bezawaryjnego działania. 4. Przedmiar robót jest podstawą sporządzenia oferty przez Wykonawcę wyceny wraz ze wszystkimi elementami opisanych w SWZ. Przed sporządzeniem oferty należy zweryfikować podany przedmiar i zakres prac do wykonania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09331200-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów ;Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.3) w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej;Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.4) w zakresie zdolności technicznej lub zawodoweja) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,- co najmniej dwie (2) roboty budowlane, z których każda polegała na dostawie wraz z montażem oraz uruchomieniem instalacji fotowoltaicznych w ilości min. 2 instalacji każda po min. 5 kWp – w ramach jednego kontraktu (zamówienia),Wykonawca winien załączyć dowody potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie.Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.b) Zamawiający uzna warunek za spełniony w tym zakresie, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, posiadającymi niezbędne kwalifikacje tj:- Kierownikiem budowy (1 osoba) posiadająca co najmniej:- uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń oraz 3- letnie doświadczenie w zakresie kierowania budowami;UWAGA: Jeżeli Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych (w tym przynależności do określonego samorządu zawodowego) na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.), rozumie się przez to również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 220 ze zm.).UWAGA: Zamawiający wymaga, aby osoby kierujące robotami budowlanymi posiadały uprawienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w odpowiednich specjalnościach dla poszczególnych branż objętych zakresem zamówienia.Na potwierdzenie spełnienia warunku, Wykonawca składa oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia.Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie wykazu osób zdolnych do wykonania zamówienia, stanowiącego załącznik do SWZ.Osoby wchodzące w skład personelu Wykonawcy muszą posiadać biegłą znajomość języka polskiego. W przypadku, osoby wchodzące w skład personelu Wykonawcy nie posiadają biegłej znajomości języka polskiego Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, na własny koszt tłumacza dla potrzeb i na okres realizacji zamówienia.2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji ekonomicznej lub finansowej podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.3. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, udostępniających zasoby, składa wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo odpowiednio wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.5. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 3, potwierdza że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby,2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia,3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą,6. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.112 ust.2 pkt.3 i 4 ustawy PZP, oraz jeżeli to dotyczy, kryteriów selekcji a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.7. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postepowaniu.9. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-09-16

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach