Przetargi.pl
"Budowa instalacji fotowoltaicznej przy Hydroforni Przedmieście Płuskie Zach. w m. Tarnogród"

Tarnogrodzki Zakład Komunalny Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 23-420 Tarnogród, Biłgorajska 33A
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-08-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Tarnogrodzki Zakład Komunalny Sp. z o.o.
  Biłgorajska 33A
  23-420 Tarnogród, woj. lubelskie
  REGON: 060708755
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  "Budowa instalacji fotowoltaicznej przy Hydroforni Przedmieście Płuskie Zach. w m. Tarnogród"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania dotycząca dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznej przy Hydroforni Przedmieście Płuskie Zach. w m. Tarnogród.2. Postępowanie obejmuje:1) budowę konstrukcji pod panele fotowoltaiczne, 2) dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 49 – 50 kWp z osprzętem,3) budowę linii kablowej nn.3. Szczegółowy zakres prac (Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia) zawarty jest w załączniku Nr 1 do SWZ – Projekt techniczny branży elektrycznej wraz z załącznikami.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09331200-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach