Przetargi.pl
Poprawa efektywności energetycznej Kolejowego Szpitala Uzdrowiskowego w Nałęczowie SPZOZ w celu obniżenia kosztów energii – dostawa instalacji fotowoltaicznej wraz z montażem.

KOLEJOWY SZPITAL UZDROWISKOWY W NAŁĘCZOWIE SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ogłasza przetarg

 • Adres: 24-140 Nałęczów, ul. M Górskiego 6
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-09-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: KOLEJOWY SZPITAL UZDROWISKOWY W NAŁĘCZOWIE SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
  ul. M Górskiego 6
  24-140 Nałęczów, woj. lubelskie
  REGON: 431217562
 • Adres strony internetowej zamawiającego: ksunaleczow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Poprawa efektywności energetycznej Kolejowego Szpitala Uzdrowiskowego w Nałęczowie SPZOZ w celu obniżenia kosztów energii – dostawa instalacji fotowoltaicznej wraz z montażem.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50kWp (moc w zakresie min. 49,5 kWp i max. 50kWp) wraz z uruchomieniem instalacji.2. Szczegółowy zakres oraz sposób realizacji przedmiotu zamówienia, określa przedmiotowa specyfikacja warunków zamówienia, w tym opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 2 SWZ.3. Zakres prac winien obejmować wszystkie prace instalacyjne, a w szczególności: a) dostawa kompletów urządzeń i konstrukcji do wykonania instalacji fotowoltaicznych, fabrycznie nowych nie starszych niż z 2022 r., zgodnych z parametrami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia. b) montaż instalacji fotowoltaicznych obejmujący: • montaż systemowej konstrukcji nośnej do instalacji fotowoltaicznych na dachach budynków, • montaż paneli fotowoltaicznych, • montaż falowników, • montaż środków dodatkowej ochrony od porażeń, ochrony przepięciowej, ochrony przeciążeniowej, ochrony zwarciowej c) przyłączenie instalacji fotowoltaicznych do systemów energetycznych wraz z: • wykonaniem prób instalacji oraz sprawdzeniem prawidłowego działania aparatury • uruchomieniem układu i regulacją i konfiguracją wszystkich falowników, d) wykonanie pomiarów instalacji elektrycznych wymaganych odpowiednimi przepisami, e) wykonanie dokumentacji powykonawczych dla systemów fotowoltaicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz przekazanie instrukcji obsługi i użytkowania instalacji fotowoltaicznych określającej zasady obsługi urządzeń i instalacji, f) wykonanie niezbędnej dokumentacji do zgłoszenia przyłączenia dla niezależnych instalacji do sieci elektroenergetycznej, g) zgłoszenie instalacji do przyłączenia do sieci u lokalnego OSD, h) szkolenie wyznaczonych pracowników do obsługi instalacji fotowoltaicznych. i) Wszystkie osoby wykonujące zamówienie muszą posiadać uprawnienia SEP (elektryczne).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09331200-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunek dotyczące zdolności technicznej lub zawodoweja) warunek dotyczący doświadczenia tj. warunek dotyczący wykonania, w okresie ostatnich 3 lat, co najmniej 3 zadań polegających na dostawie i montażu instalacji PV o mocy minimum 49 kW każda oraz wartości minimum 200 000,00 zł brutto (słownie: dwieście tysięcy zł brutto) każda;
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-09-26

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach