Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony na wykonanie Zadania pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej dachowej o mocy 49,92 kWp”

Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 21-300 Radzyń Podlaski, Biała
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. (83) 311-70-61 , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2021-04-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego Sp. z o.o.
  Biała 185 B
  21-300 Radzyń Podlaski, woj. lubelskie
  tel. (83) 311-70-61, fax. -
  REGON: 60627212000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://zzok-adamki.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Komunalna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na wykonanie Zadania pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej dachowej o mocy 49,92 kWp”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie Zadania pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej dachowej o mocy 49,92 kWp w miejscowości Biała”. Inwestycja obejmuje wykonanie kompletnej dachowej instalacji fotowoltaicznej w oparciu o moduły fotowoltaiczne monokrystaliczne, na obiekcie znajdującym się w siedzibie Zamawiającego, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym realizację dostaw wraz z montażem i instalacją, w tym robót budowlanych. Uwaga: Zamawiający informuje, iż wskazana powyżej moc instalacji przewidziana do uzyskania jest mocą minimalną instalacji. Faktyczna moc wykonanej instalacji uzależniona jest od doboru oferowanych przez Wykonawcę paneli i nie może przekroczyć 50 kWp. 2. Miejsce realizacji Inwestycji: siedziba Zamawiającego. 3. Przedmiot zamówienia we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) określony jest kodami: 09331200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne 09332000-5 Instalacje słoneczne 31200000-8 Aparatura do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej 31600000-2 Sprzęt i aparatura elektryczna 51000000-9 Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego) 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 4. Zadanie polega na wykonaniu kompletnej dachowej instalacji fotowoltaicznej i obejmuje w szczególności: 1) montaż specjalnie obliczonego i przygotowanego pod dach systemu montażowego dachowego wykonanego z aluminium oraz stali nierdzewnej; 2) montaż modułów fotowoltaicznych monokrystalicznych; 3) montaż falownika; 4) podłączenie strony DC do inwertera i przeprowadzenie odpowiednich pomiarów elektrycznych stringów; 5) podłączenie strony AC do istniejącej rozdzielni w budynku, na której zostanie wykonana instalacja fotowoltaiczna; 6) uzyskanie przez Wykonawcę Zadania w imieniu Zamawiającego wszelkich warunków, opinii, ekspertyz, uzgodnień, decyzji i zezwoleń niezbędnych do wykonania prac objętych Zadaniem i ukończenia Zadania; 7) zakupienie, dostawę i montaż niezbędnych materiałów i zrealizowanie dostaw oraz zrealizowanie niezbędnych robót budowlanych i instalacyjnych; 8) wykonanie prób sprawdzających prawidłowe działanie instalacji; 9) uruchomienie instalacji i regulacje; 10) wykonanie dokumentacji powykonawczej; 11) uzyskanie przez Wykonawcę Zadania wszelkich decyzji i zezwoleń oraz dokonanie zgłoszeń i uzgodnień koniecznych do dopuszczenia Zadania do użytkowania; 12) wykonanie niezbędnych szkoleń obsługi. 5. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania zabezpieczenia przeciwpożarowego (w tym opracowania i uzgodnienia dokumentacji z zakresu zabezpieczenia przeciwpożarowego), uwzględniającego w szczególności poniższe wymogi: 1) wykonanie instalacji fotowoltaicznej dachowej na budynku, montaż modułów fotowoltaicznych na konstrukcji do dachów skośnych, a okablowanie stałoprądowe będące pod napięciem zostanie poprowadzone do budynku w miejscu zamontowania falownika fotowoltaicznego, 2) należy przewidzieć optymalizatory mocy do każdego z modułów fotowoltaicznych, które po odcięciu zasilania do budynku lub falownika obniżą napięcie w szeregu do bezpiecznego w tym przypadku do 1V DC. Obniżone napięcie na optymalizatorach mocy powinno zawsze wystąpić w jednej z poniższych sytuacji: wyłącznik główny instalacyjny budynku jest wyłączony, wyłącznik instalacyjny jest wyłączony, falownik jest wyłączony (wyłącznik ON/OFF jest w pozycji OFF), optymalizator mocy wyposażony w czujnik temperatury wykryje temperaturę powyżej 85 °C, 3) falowniki fotowoltaiczne muszą być wyposażone w pasywne i aktywne zabezpieczenia przed pracą wyspową. W przypadku wyłączenia zasilania lub anomalii parametrów falownik zawiesi pracę i rozłączy się od sieci zgodnie z nastawami granicznych wartości napięć i częstotliwości, 4) instalacja fotowoltaiczna musi być wyposażona w zabezpieczenia nadprądowe spełniające ochronę przed skutkami przeciążeń i zwarć (zabezpieczenie przeciwpożarowe) oraz w ochronę przeciwprzepięciową po stronie AC i DC chroniącą przed przepięciami na skutek wyładowania atmosferycznego oraz przepięciami łączeniowymi, 5) zabezpieczenia muszą być zamontowane w skrzynce, która posiada cechy spełniające normy przeciwpożarowe, 6) w instalacji muszą być zastosowane systemy ze zintegrowaną funkcją bezpiecznego napięcia zapewniają bezpieczne rozłączenie instalacji w sytuacji zagrożenia bądź podczas wykonywania prac konserwacyjnych lub serwisowych, obniżające napięcie do bezpiecznego poziomu i ograniczające ryzyko porażeniem prądem, 7) opracowanie przez Wykonawcę plan dla ekip gaśniczych z pokazaniem drogi dojazdowej oraz rzut uwzględniający rozmieszczenie modułów i poprowadzenie okablowania DC i AC. 6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym parametry Zadania inwestycyjnego i szczegóły rozwiązań technicznych, zawarty jest w dokumentacji technicznej stanowiącej zał. nr 8 do SIWZ. 7. Przebieg prac związanych z wykonywaniem przedmiotem zamówienia nie może w sposób istotny zakłócić bieżącej pracy Zakładu Zamawiającego. 8. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności z: 1) ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.); 2) ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 215 z późn. zm.); 3) ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.); 4) ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.); 5) ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 833 z późn. zm.); 6) ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 261 z późn. zm.). 9. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie miało charakter ryczałtowy. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia, przeanalizowania i skalkulowania ilości prac (dostaw i robót) do wykonania według dokumentacji technicznej. Wykonawca zobowiązany jest do obliczenia wynagrodzenia ryczałtowego na podstawie wiedzy technicznej, dokumentacji technicznej, własnej oceny z uwzględnieniem wszystkich niezbędnych prac do wykonania Zadania. Warunki płatności określa Wzór umowy stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ. 10. Zamówienie musi być realizowane zgodnie z warunkami umowy, której wzór stanowi załącznik nr 5 do SIWZ, jest integralną częścią niniejszej dokumentacji i zapisy w niej zawarte traktuje się jako warunki udzielenia zamówienia. 11. Minimalne wymagane okresy gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia zostały określone w Dokumentacji technicznej (zał. nr 8 do SIWZ) oraz wzorze umowy (zał. nr 5 do SIWZ). 12. Zaleca się, aby przed przygotowaniem i złożeniem oferty Wykonawca dokonał wizji lokalnej obszaru stanowiącego teren budowy. Wizję lokalną przewidziano w dni robocze (tj. od poniedziałku do piątku), w godzinach od 08.00 do 14.00. Zainteresowani Wykonawcy proszeni są o zgłoszenie wniosku dokonania wizji lokalnej na numer tel. (83) 311-70-61 lub adres e-mail: biuro@zzok-adamki.pl 13. Jeśli w dokumentacji przetargowej wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, Zamawiający – w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji przetargowej parametrów, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio towar bądź produkt – dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w w/w dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, a znajdujących się w dokumentacji. W przypadku opisania przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia poprzez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego. UWAGA: Jeżeli Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w dokumentacji, ale nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały – Wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania (arg. na podstawie sentencji wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 14 października 2013 r. [sygn. akt: KIO 2315/13]). Zgodnie z art. 30 ust. 5 PZP, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Nazwą własną jest nazwa, pod którą oznaczany przez nią przedmiot występuje (lub występowałby) zarówno w Polsce, jak i w innych krajach.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09331200-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach