Przetargi.pl
Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w gminie Fajsławice w ramach projektu „Instalacje OZE na terenie gminy Fajsławice”

Gmina Fajsławice ogłasza przetarg

 • Adres: 21-060 Fajsławice, Fajsławice 107
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 815853002
 • Data zamieszczenia: 2022-09-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Fajsławice
  Fajsławice 107
  21-060 Fajsławice, woj. lubelskie
  tel. 815853002
  REGON: 431019810
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://ugfajslawice.bip.e-zeto.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w gminie Fajsławice w ramach projektu „Instalacje OZE na terenie gminy Fajsławice”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w gminie Fajsławice, która jest realizowana w ramach projektu „Instalacje OZE na terenie gminy Fajsławice”.Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:1) dostawę i montaż w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację techniczną 6 zestawów instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej, 2) przystosowanie rozdzielnicy głównej do montażu instalacji fotowoltaicznej3) dostawa i montaż konstrukcji pod moduły PV,4) dostawa i montaż fabrycznie nowych, nie starszych niż z 2022 roku modułów PV,5) dostawa i montaż fabrycznie nowych nie starszych niż z 2022 roku falowników/ inwerterów DC/AC,6) wykonanie wykopów w gruncie do wymaganej głębokości, w przypadku, gdy panele fotowoltaiczne zlokalizowane będą poza budynkiem, w którym znajdowała się będzie rozdzielnia główna,7) ułożenie tras kablowych, uziemienia i kabli od paneli PV do inwertera oraz przewodów od inwertera do rozdzielnicy elektrycznej,8) montaż rozdzielnicy na potrzeby fotowoltaiki (strona DC i AC) wraz z wykonaniem uziemienia instalacji (wartość rezystancji uziemienia powinna osiągnąć
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09331200-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:1) Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał (a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonuje) należycie: dostawę wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych w ilości min. 3 instalacji – w ramach jednej lub wielu umów.Uwaga: Wykonawcy mogą wykazać się doświadczeniem także wówczas, jeżeli realizowali wymagane zamówienia w formule robót budowlanych,a nie w formule dostaw z montażem.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-09-20

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach