Przetargi.pl
Eko-energia w gminie Bychawa - Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Bychawa – Część II zamówienia

Gmina Bychawa ogłasza przetarg

 • Adres: 23-100 Bychawa, ul. Partyzantów
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 5660004 w. 42 , fax. 815 660 048
 • Data zamieszczenia: 2021-09-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Bychawa
  ul. Partyzantów 1
  23-100 Bychawa, woj. lubelskie
  tel. 81 5660004 w. 42, fax. 815 660 048
  REGON: 43102009000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://umbychawa.bip.lubelskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Eko-energia w gminie Bychawa - Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Bychawa – Część II zamówienia
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  2.1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Bychawa, która jest realizowana w ramach projektu „Eko – energia na terenie gminy Bychawa", obejmująca: - dostawę i montaż w oparciu o posiadaną dokumentację techniczną 197 zestawów instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy min. 0,68789 MW, w tym: - 30 instalacji o mocy min. 2,48 kW, - 57 instalacji o mocy min. 3,1 kW, - 21 instalacji o mocy min. 3,72 kW, - 89 instalacji o mocy min. 4,03 kW. dostawę i montaż konstrukcji pod moduły PV, dostawę i montaż fabrycznie nowych, wyprodukowanych nie wcześniej niż 12 miesięcy przed montażem modułów PV, dostawę i montaż fabrycznie nowych, wyprodukowanych nie wcześniej niż 12 miesięcy przed montażem falowników/ inwerterów DC/AC, ułożenie tras kablowych, uziemienia i kabli od paneli PV do inwertera oraz przewodów inwertera do rozdzielnicy elektrycznej, montaż rozdzielnicy na potrzeby fotowoltaiki (strona DC i AC) wraz z wykonaniem uziemienia instalacji PV (wartość rezystancji uziemienia powinna osiągnąć <10 Ohm), wykonanie prób instalacji oraz sprawdzenie prawidłowego działania aparatury, uruchomienie układu i regulacje, pomiary instalacji elektrycznych wymagane odpowiednimi przepisami, konfigurację wszystkich falowników, połączenia z siecią Internet użytkownika (w przypadku braku stałego połączenia internetowego w miejscu zlokalizowania falownika koszty doprowadzenia zasięgu pokrywa Użytkownik, w przypadku całkowitego braku sieci internetowej u Użytkownika wymogiem jest wyposażenie Użytkownika w moduł pozwalający w przyszłości połączyć się z siecią Internet.) oraz zintegrowanie z jednym systemem w celu monitorowania produkcji energii, korzyści ekologicznych i kontroli pracy instalacji fotowoltaicznych z poziomu systemu. System musi być dostępny na urządzenia stacjonarne i mobilne na platformie iOS oraz Android, urządzenia monitorujące pracę systemu powinny mieć możliwość komunikacji z dedykowanym serwerem, na którym zamierzone dane zostaną zapisane, szkolenie osób zarządzających obiektami i użytkowników z obsługi i użytkowania instalacji fotowoltaicznych wykonanych w ramach niniejszego postępowania, wykonanie dokumentacji zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej regionalnego OSD, wykonanie niezbędnych otworów i przepustów montażowych w celu wprowadzenia urządzeń, uszczelnienie otworów i przepustów montażowych po wprowadzeniu. Szczegółowy zakres zamówienie zawarty jest w załączniku Nr l do SIWZ – Dokumentacji technicznej, obejmującej projekt techniczny instalacji fotowoltaicznych o mocy 2,48 4,03 kW wraz z aktualizacją dokumentacji technicznej. Ponadto w ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wykonania czynności wymienionych w § 1 ust 4 wzoru projektu umowy – załącznik Nr 2 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09331200-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach