Przetargi.pl
Realizacja zajęć i warsztatów dla uczestników projektu pn. "Seniorzy na pięć plus"

Urząd Gminy Dzierzkowice ogłasza przetarg

 • Adres: 23-251 Dzierzkowice, ul. Terpentynowa
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 818 221 006 , fax. 818 221 500
 • Data zamieszczenia: 2021-09-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Dzierzkowice
  ul. Terpentynowa 1
  23-251 Dzierzkowice, woj. lubelskie
  tel. 818 221 006, fax. 818 221 500
  REGON: 53791200000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dzierzkowice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Realizacja zajęć i warsztatów dla uczestników projektu pn. "Seniorzy na pięć plus"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć i warsztatów w trakcie realizacji projektu pn. „Seniorzy na pięć plus” współfinansowanego środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej: 11 Włączenie społeczne, Działania: 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne. 2.Grupę docelową projektu stanowić będzie 50 osób, w tym 35 kobiet i 15 mężczyzn, wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w wieku po 60 roku życia (ukończone 60 lat i więcej), z terenu Gminy Dzierzkowice. Objęcie projektem ww. katalogu osób podyktowane jest znaczącą ich liczbą w skali całej gminy. Realizacja przedsięwzięcia na rzecz ww. os. stanowi odpowiedź na potrzeby i problemy w zakresie usług społecznych zidentyfikowanych na obszarze gminy, przy uwzględnieniu panujących trendów demograficznych i poziomu dostępności usług społecznych. Zidentyfikowano konkretne potrzeby po stronie ww. osób, a mianowicie: zagospodarowanie czasu wolnego po zakończeniu aktywności zawodowej, zwiększenie aktywności w sferze edukacyjnej, w tym m.in. prozdrowotnej, kultury, aktywności fizycznej, zwiększenie świadomości prawnej, wsparcia psychologicznego związanego z problemem ich osamotnienia i marginalizacji w szeroko pojętym życiu społecznym. 3.Miejsce realizacji zamówienia: Gmina Dzierzkowice 4.Cel główny projektu: Wzrost dostępności i jakości usług społecznych dla 50 osób (w tym 35 kobiet i 15 mężczyzn) wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym po 60 roku życia, z terenu gminy Dzierzkowice. 5.Z wybranymi Wykonawcami zawarta zostanie umowa cywilnoprawna. 6. Przedmiot zamówienia obejmuje zajęcia cykliczne w klubie seniora i zagospodarowanie czasu wolnego i został podzielony na następujące części: 1.Zajęcia ruchowo-gimnastyczne (gimnastyka, nordic walking) 1 gr./ 15 os./2 x w tygodniu/1h 88 h 2.Zajęcia z łucznictwa 1 gr./10 os./1 x w miesiącu/2 h 40 h 3.Zajęcia z discgolfa 1 gr./10 os./ 1 x w miesiącu/ 3 h 60 h 4.Warsztaty z rękodzieła – warsztaty świąteczne 1gr./10 os. 40 h 5.Warsztaty z rękodzieła 1gr./10 os./ 2 x w miesiącu 92 h 6.Zajęcia wokalne 1 gr./15 os./1 x w miesiącu 44 h 7.Zajęcia teatralne 1 gr./15 os./1 x w miesiącu 44 h 8.Warsztaty filmowe 1 gr./10 os./1 x w miesiącu 44 h 9.Warsztaty fotograficzne 1 gr./10 os./1 x w miesiącu 44 h 10.Warsztaty kulinarne 1 gr./25 os/ 4 x w roku 48 h 11.Zajęcia komputerowe 2gr./10os. 200 h 12.Opiekun grupy 80h/m-c 1840 h 7.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 8 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 92000000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach