Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej nr 103638L od km 0+000 do km 0+571,00 w miejscowości Drozdówka.

Gmina Uścimów ogłasza przetarg

 • Adres: 21-109 Stary Uścimów,
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 818 523 026 , fax. 818 523 026
 • Data zamieszczenia: 2021-09-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Uścimów
  21-109 Stary Uścimów, woj. lubelskie
  tel. 818 523 026, fax. 818 523 026
  REGON: 54773800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://uguscimow.bip.lubelskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej nr 103638L od km 0+000 do km 0+571,00 w miejscowości Drozdówka.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  2.1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 103638L od km 0+000 do km 0+571,00 w miejscowości Drozdówka”. Zamówienie jest dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. 2.1. Zakres prac obejmuje, w szczególności wykonanie:  roboty przygotowawcze,  roboty ziemne,  roboty rozbiórkowe,  wykonanie przebudowy przepustu,  wykonanie nawierzchni bitumicznej,  wykonanie podbudowy,  wykonanie chodnika dla pieszych oraz zjazdów,  wykonanie poboczy,  wykonanie oznakowania poziomego i pionowego zgodnie z organizacją ruchu,  roboty w zakresie różnych nawierzchni,  prace wykonawcze,  obsługa geodezyjna wraz z inwentaryzacją geodezyjną.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach