Przetargi.pl
„Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Uścimów w 2021/2022”.

Gmina Uścimów ogłasza przetarg

 • Adres: 21-109 Stary Uścimów,
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 818 523 026 , fax. 818 523 026
 • Data zamieszczenia: 2021-09-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Uścimów
  21-109 Stary Uścimów, woj. lubelskie
  tel. 818 523 026, fax. 818 523 026
  REGON: 54773800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://uguscimow.bip.lubelskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Uścimów w 2021/2022”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie lub przekazywanie do zagospodarowania wskazanych w opisie zamówienia odpadów komunalnych powstałych i zebranych na wszystkich nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych w granicach administracyjnych Gminy Uścimów w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. Dostarczenie worków foliowych do gromadzenia odpadów segregowanych w ilości szacunkowej ok. 97 500 szt. przez cały okres trwania umowy. Podana ilość worków foliowych do gromadzenia odpadów komunalnych stanowi wielkość orientacyjną. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia worków foliowych do gromadzenia odpadów komunalnych w trakcie trwania umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90533000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach