Przetargi.pl
ZAPROJEKTOWANIE I WYBUDOWANIE INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY DO 73,8 kWe DLA SAMODZIELNEJ PUBLICZNEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO I TRANSPORTU SANITARNEGO W ZAMOŚCIU

Samodzielna Publiczna Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Zamościu ogłasza przetarg

 • Adres: 22-400 Zamość, Starowiejska 23
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 84 638 40 65 , fax. 84 638 00 45
 • Data zamieszczenia: 2023-06-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielna Publiczna Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Zamościu
  Starowiejska 23
  22-400 Zamość, woj. lubelskie
  tel. 84 638 40 65, fax. 84 638 00 45
  REGON: 000577389
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pogotowie.zamosc.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZAPROJEKTOWANIE I WYBUDOWANIE INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY DO 73,8 kWe DLA SAMODZIELNEJ PUBLICZNEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO I TRANSPORTU SANITARNEGO W ZAMOŚCIU
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie Instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,5 kWe w lokalizacji Zamość - montaż na gruncie;Zaprojektowanie i wybudowanie instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy 24,30 kWe w lokalizacji Biłgoraj - montaż na dachu - Zamawiający dopuszcza zaproponowanie przez Wykonawcę lokalizacji modułów fotowoltaicznych innej niż wskazana w SWZ, koszt ewentualnej opinii technicznej pokryje Wykonawca
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09331200-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca winien wnieść wadium w kwocie: 3.000,00 zł. (słownie: trzy tysiące 00/100 złotych) dla części nr I, oraz 1.500 zł (słownie tysiąc pięćset złotych) dla części nr II.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 8.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Punkcie 9 SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.8.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:8.2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.8.2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.8.2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykażeposiadanie dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanejz przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum: 200.000 zł dla części nr I i minimum 120.000 zł dla części nr II.8.2.4. zdolności technicznej lub zawodowej:Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat (licząc wstecz od dnia upływu terminu składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie– dla części nr I wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną (od rozpoczęcia robót do wykonania zadania) polegającą na budowie instalacji fotowoltaicznej posadowionej na gruncie lub dachach budynków, o mocy co najmniej 40 kWe, o wartości robót co najmniej 100.000,00 zł brutto, oraz załączy dowody określające, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności, czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone- dla części nr II wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną (od rozpoczęcia robót do wykonania zadania) polegającą na budowie instalacji fotowoltaicznej posadowionej na gruncie lub dachach budynków, o mocy co najmniej 15 kWe, o wartości robót co najmniej 80.000,00 zł brutto, oraz załączy dowody określające, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności, czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.8.2.5. Kwalifikacje zawodowe.W zakresie kwalifikacji zawodowych osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia wykonawca musi wykazać, iż będzie dysponował:a) min. 1 osobą posiadającą uprawnienia, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm) do projektowaniaw specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznychi elektroenergetycznych w ograniczonym zakresie lub bez ograniczeń albo odpowiadające im inne ważne uprawnienia budowlane wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów;b). min. 1 osobą posiadającą uprawnienia, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.) do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach instalacyjnej w zakresie sieci, instalacjii urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w ograniczonym zakresie lub bez ograniczeń albo odpowiadające im inne ważne uprawnienia budowlane wydanena mocy wcześniej obowiązujących przepisów. Osoby te muszą być ponadto członkami właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117 ). W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się również kwalifikacje zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.z 2020 r, poz. 220). Zamawiający dopuszcza łączenie wskazanych funkcji przez jedną osobę
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-06-22

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach