Przetargi.pl
Wycena nieruchomości i innych składników majątkowych będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa na terenie województwa lubelskiego

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Lublinie ogłasza przetarg

 • Adres: 20-027 Lublin, Karłowicza
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. (81) 534-60-52 , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2021-02-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Lublinie
  Karłowicza 4
  20-027 Lublin, woj. lubelskie
  tel. (81) 534-60-52, fax. -
  REGON: 36784953800080
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.kowr.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wycena nieruchomości i innych składników majątkowych będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa na terenie województwa lubelskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wycen nieruchomości i innych składników majątkowych będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa na terenie województwa lubelskiego. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 5 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy sukcesywnie, zgodnie z harmonogramem stanowiącym Załącznik nr 12 do SIWZ. Zamówienie obejmuje wykonanie łącznie 92 operaty szacunkowe. Nieruchomości położone są na terenie powiatów: włodawski, chełmski, łęczyński, świdnicki.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71319000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach