Przetargi.pl
Budowa grobów na Cmentarzu Komunalnym w Lubartowie

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 21-100 Lubartów, ul. Parkowa
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. (081) 8552096 , fax. 818 552 096
 • Data zamieszczenia: 2021-02-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
  ul. Parkowa 6
  21-100 Lubartów, woj. lubelskie
  tel. (081) 8552096, fax. 818 552 096
  REGON: 60317799000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pgk.lub.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Sp. z o.o.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa grobów na Cmentarzu Komunalnym w Lubartowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, polegające na budowie grobów z gotowych elementów żelbetowych prefabrykowanych oraz płyt betonowych, na Cmentarzu Komunalnym w Lubartowie przy ul. Gazowej: 1)budowa 31 sztuk grobów jednomiejscowych z elementów prefabrykowanych, wykonanych zgodnie z dokumentacją techniczną załączoną do niniejszego SIWZ stanowiącą integralną część przetargu. 2)budowa 30 sztuk grobów dwumiejscowych z elementów prefabrykowanych, wykonanych zgodnie z dokumentacją techniczną załączoną do niniejszego SIWZ stanowiącą integralną część przetargu. 3)budowa 4 sztuk grobów urnowych z elementów prefabrykowanych, wykonanych zgodnie z dokumentacją techniczną załączoną do niniejszego SIWZ stanowiącą integralną część przetargu. 3.2. Szczegółowy zakres robót określają: 1)dokumentacja techniczna grobów z gotowych elementów prefabrykowanych na terenie Cmentarza Komunalnego w Lubartowie, przy ul. Gazowej dla grobów 1, 2 miejscowych i urnowych; 2)schemat montażu grobów urnowych oraz 1 i 2 miejscowych z gotowych elementów prefabrykowanych na terenie Cmentarza Komunalnego w Lubartowie, przy ul. Gazowej; 3)rysunki konstrukcyjne prefabrykatów; 4)przedmiar/kosztorys grobów 1, 2 miejscowych oraz urnowych z gotowych elementów prefabrykowanych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45215400-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach