Przetargi.pl
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy opatrunków specjalistycznych

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie ogłasza przetarg

 • Adres: 20-093 Lublin, ul. prof. Antoniego Gębali
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 817 185 125 , fax. 817 185 125
 • Data zamieszczenia: 2021-02-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie
  ul. prof. Antoniego Gębali 6
  20-093 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 817 185 125, fax. 817 185 125
  REGON: 43004054100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uszd.lublin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy opatrunków specjalistycznych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  dostawy opatrunków specjalistycznych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141110-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach