Przetargi.pl
BUDOWA OBIEKTU BUDOWLANEGO ZE ZBIOROWYMI MIEJSCAMI POCHÓWKOWYMI DLA URN Z PROCHAMI W FORMIE ZGRUPOWANYCH NISZ tzw. KOLUMBARIA NA TERENIE CMENTARZA KOMUNALNEGO W ZAMOŚCIU – ETAP III

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zamościu ogłasza przetarg

 • Adres: 22-400 Zamość, Krucza
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 84 638 12 43, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2018-12-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zamościu
  Krucza 10
  22-400 Zamość, woj. lubelskie
  tel. 84 638 12 43, , fax. -
  REGON: 95024240800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: ww.pgk.zamosc.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  BUDOWA OBIEKTU BUDOWLANEGO ZE ZBIOROWYMI MIEJSCAMI POCHÓWKOWYMI DLA URN Z PROCHAMI W FORMIE ZGRUPOWANYCH NISZ tzw. KOLUMBARIA NA TERENIE CMENTARZA KOMUNALNEGO W ZAMOŚCIU – ETAP III
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Budowa 6 obiektów ze zbiorowymi miejscami pochówkowymi dla urn z prochami w formie zgrupowanych nisz tzw. kolumbaria wraz z infrastrukturą drogową oraz zagospodarowaniem terenów zielonych, na terenie cmentarza komunalnego w Zamościu – Etap III
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45215400-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 20 000,00 zł
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje szczegółowych wymagań w tym zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach