Przetargi.pl
Dostawa (druk i dostawa) czasopism specjalistycznych - naukowych z numerem ISSN, o łącznym nakładzie nie przekraczającym 15 000 egz, PKWiU 58.14.12 dla Akademii Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie.

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 00-968 Warszawa, ul. Marymoncka 34
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 834 05 14 , fax. 834 76 65
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego
  ul. Marymoncka 34 34
  00-968 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 834 05 14, fax. 834 76 65
  REGON: 00032783000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: awf.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa (druk i dostawa) czasopism specjalistycznych - naukowych z numerem ISSN, o łącznym nakładzie nie przekraczającym 15 000 egz, PKWiU 58.14.12 dla Akademii Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa (druk i dostawa) czasopism specjalistycznych - naukowych z numerem ISSN, o łącznym nakładzie nie przekraczającym 15 000 egz, PKWiU 58.14.12 dla Akademii Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie. (CPV, 79822500-7, 79823000-9, 79810000-5). 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 2A, 2B do SIWZ. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia łącznie do 20% nakładu w czasie trwania umowy. 5. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć własnym transportem i na własny koszt przedmiot zamówienia do Akademii Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego, ul. Marymoncka 34, Warszawa, Dział Nauki i Wydawnictw pok. 117. 6. Wszelkie uzgodnienia dotyczące przedmiotu zamówienia odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego. 7. Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest skonsultować wzory druków z Zamawiającym. 8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i równoważnych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 798225007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.awf.edu.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach